10 tysięcy na 10-lecie PSP

Zgadza się, właśnie minęło dziesięć lat działalności naszego stowarzyszenia. Organizacji, która powstała po to, żeby wspierać polskie środowisko paralotniowe i lotniowe i przez ostatnich dziesięć lat trzy ekipy poświęcały wiele czasu, żeby wypełniać misję, jaką postawili przed nami założyciele PSP, wśród których było wielu ważnych przedstawicieli naszego sportu, jak Tamara Dudek, Adam Paska, Krzysztof Kaczyński, Zbyszek Gotkiewicz czy Piotr Dudek.

Przez ten czas, poza realizacją własnych pomysłów, staraliśmy się wspierać także inicjatywy innych. Spotykaliśmy się z pilotami przy rozmaitych okazjach, jak targi, pikniki, zawody, czy zwykłe wieczorne piwko i wtedy dowiadywaliśmy się o Waszych potrzebach. Wspieraliśmy finansowo zawodników, np. Pawła Farona w Red Bull X-Alps, a także pomagaliśmy utrzymywać startowiska, m.in. w Gorzowie, Legnicy, Kutnie, czy Wilanowie. Jednak przez te dziesieć lat organizacja stała się tak duża, że nie mamy możliwości osobistego kontaktu ze wszystkimi członkami i w związku z tym nie zawsze wiemy, gdzie należy kierować nasze wsparcie. A Wy też nie zawsze wiecie, do kogo możecie się o takie wsparcie zwrócić.

Dlatego postanowiliśmy zaproponować Wam, członkom PSP, żebyście nam swoje potrzeby przedstawili w formie konkursu na projekty, które byście chcieli zrealizować w nadchodzącym sezonie. Przeznaczamy na ten cel 10 000 zł, przy czym kwota ta może być podzielona między większą liczbę zgłoszeń.

A na co będzie można przeznaczyć tę „dotację” – a na co chcecie. Może to być nowa stacja pogodowa, piknik paralotniowy, czy roczne koszenie startowiska. Nie wiemy, jakie macie potrzeby, więc nic nie narzucamy. Jest jeden warunek, że projekt musi wspierać działania paralotniowe/lotniowe, czy to na poziomie lokalnym, czy ogólnopolskim. I im więcej pilotów będzie beneficjentami danego projektu, tym większe będzie miał szanse na dofinansowanie. Tyle w skrócie, a poniżej bardziej formalny opis konkursu.


Zasady konkursu 10 tysięcy na 10-lecie PSP

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe ogłasza konkurs, w którym przeznaczy kwotę 10 000 zł na dofinansowanie projektów paralotniowych i lotniowych w 2015 r.

Wymagania:

 1. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna lub organizacja, która jest członkiem zwyczajnym PSP od minimum od 2014 r. lub wspierającym PSP.
 2. Dofinansowanie przeznaczone musi być na projekt związany z rozwojem sportu paralotniowego lub lotniowego w Polsce.
 3. Składana oferta musi przewidywać udział co najmniej 20% środków własnych lub pochodzących z innych źródeł w całości przewidywanych kosztów.
 4. Projekt, który zgłasza Wnioskodawca musi rozpocząć się w 2015 r., nie wcześniej, niż po terminie ogłoszenia konkursu.

Termin zgłaszania, tryb rozpatrywania i wyboru ofert:

 1. Termin zgłaszania projektów – 5 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu (termin upływa 12.04.2015)
 2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem formularza online dostępnego na końcu artykułu oraz na adres pocztowy Stowarzyszenia (gotowy dokument otrzymasz po wypełnieniu formularza online).
 3. Oferty zostaną rozpatrzone do 28 dni po terminie zakończenia konkursu.
 4. Szczegółowe warunki finansowania i wszystkie rozliczenia będzie warunkować umowa z Wnioskodawcą, podpisana po wyborze projektu.
 5. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 6. Projekty będzie oceniać komisja w składzie:
   • Karolina Kocięcka – PSP
   • Paweł Warzybok – PSP
   • Piotr Góźdź – SILiP
   • Tomasz Kuczkowski – KLiP
   • Henryk Zjawin – KKP

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe zastrzega sobie prawo nieprzyznania dofinansowania lub unieważnienia konkursu w przypadku, gdy żaden projekt nie będzie spełniał wymogów formalnych lub merytorycznych. Stowarzyszenie zastrzega sobie też prawo do podziału dotacji pomiędzy kilka osób lub organizacji biorących udział w konkursie.

Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. Spełnienie wymogów formalnych.
 2. Znaczenie projektu dla rozwoju sportu paralotniowego/lotniowego na terenie kraju.
 3. Zasięg działania projektu.
 4. Udział w finansowaniu projektu środków własnych oraz z innych źródeł.
 5. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych dla realizacji projektu.
 6. Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych miejscach.

Opisy projektów (po usunięciu danych osobowych) zostaną umieszczone na stronie PSP. Po zakończeniu przyjmowania ofert zostanie przeprowadzone głosowanie na najciekawszy projekt wśród wszystkich członków PSP. Komisja konkursowa będzie brała wyniki tego głosowania pod uwagę w momencie wyboru projektu/projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Osoby lub organizacje, które dofinansowanie otrzymają, będą miały obowiązek dokonania rozliczenia przyznanych środków przedstawienia efektów swojej pracy w postaci np. zdjęć lub innej, odpowiedniej do danego projektu i efekty konkursu zostaną zaprezentowane na stronie PSP.


Formularz zgłoszeniowy projektu

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, otrzymasz go w formie PDF na podany email. Formularz należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres pocztowy PSP. Na dosłanie formularza pocztą jest 7 dni po zamknięciu konkursu. Ważne, żeby formularz online został wypełniony najpóźniej 12.04.2015.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118