Regulamin MPPP i PLMP część I

Regulamin część II – ranking PLMP

Regulamin część II – ranking Pucharu Polski

Regulamin MPPP i PLMP część III – katalog konkurencji

Regulamin rankingu
Polskiej Ligi Motoparalotniowej 2016

Cel i zasady:

 1. Ranking PLMP jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe w celu popularyzacji zawodów motoparalotniowych i umożliwienia pilotom porównania osiągniętych przez siebie wyników z wynikami innych pilotów.
 2. Ranking obejmuje zawody rozegrane podczas edycji zgłoszonych do kalendarza PLMP i zaakceptowanych przez Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, przy czym organizator MPPP/PLMP może skrócić ten termin, wtedy zamknięcie rankingu następuje po ostatniej edycji zaplanowanej na dany rok kalendarzowy.
 3. Ranking publikowany jest na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, oraz PTP (Paramotor Team Poland) jak również może być w całości lub częściowo umieszczany w innych publikatorach, ale wyłącznie ze wskazaniem źródła informacji.
 4. Każdy zawodnik spełniający warunki określone w regulaminie zawodów, startujący w minimum jednej konkurencji na edycjach organizowanych w ramach PLMP, będzie ujęty w rankingu PLMP.
 5. Ranking jest prowadzony dla wszystkich klas i kategorii oddzielnie, dopuszcza się łączenie klas jednoosobowych lub tandemów w przypadku gdy nie będzie uczestniczyć co najmniej 4 zawodników w rankingu jednej z klas dla:
  • kategoria „nawigacyjna” dla konkurencji nawigacyjnych dla wszystkich klas oddzielnie,
  • kategoria „sprawnościowa” dla konkurencji sprawnościowych dla wszystkich klas oddzielnie,
  • kategoria łączna (ogólna), uwzględniająca wynik z konkurencji: nawigacyjnej, sprawnościowej, oddzielnie dla poszczególnych klas.
 6. Do klasyfikacji generalnej rankingu PLMP w poszczególnych kategoriach bierze się trzy najlepsze wyniki uzyskane przez pilota w danej kategorii na różnych edycjach. Sumowanie trzech najlepszych wyników następuje dla każdej kategorii osobno.
 7. Jeżeli zawodnik zostanie sklasyfikowany w mniej niż trzech edycjach, wyniki wszystkich edycji są zaliczane do klasyfikacji generalnej PLMP.
 8. Do klasyfikacji generalnej rankingu brane są również wyniki z udziału w Mistrzostwach Polski, pod warunkiem że zawodnik nie jest klasyfikowany w MPPP.
 9. W wypadku nieprzeprowadzenia konkurencji w danej edycji, w danej kategorii, nie przyznaje się punktów do rankingu za daną kategorię.
 10. W wyniku rankingu prowadzonego w danym roku kalendarzowym zostaną wyłonieni zwycięzcy Polskiej Ligii Motoparalotniowej:
 • Zwycięzcy klasyfikacji generalnej PLMP w kategorii „łącznej” (ogólnej) ze wszystkich typów konkurencji oddzielnie dla wszystkich klas z zastrzeżeniem możliwości łączenia klas jednoosobowych lub tandemów zgodnie z punktem 5.
 • Zwycięzcy klasyfikacji generalnej PLMP w kategorii „nawigacyjnej” oddzielnie dla wszystkich klas z zastrzeżeniem możliwości łączenia klas jednoosobowych lub tandemów zgodnie z punktem 5.
 • Zwycięzcy klasyfikacji generalnej PLMP w kategorii „sprawnościowej” oddzielnie dla wszystkich klas z zastrzeżeniem możliwości łączenia klas jednoosobowych lub tandemów zgodnie z punktem 5.
 1. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej PLMP, przez dwóch lub więcej zawodników, o zwycięstwie decydują zajęte miejsca przez zawodnika w klasyfikacji z edycji. Jeżeli powyższe porównanie nie da rozstrzygnięcia to o wyniku zadecyduje suma punktów cząstkowych zdobytych w poszczególnych edycjach.
 2. Katalog konkurencji określa sposób punktowania konkurencji w czasie jednej edycji, które służą do obliczenia wyniku końcowego edycji w danej kategorii.
 3. Do punktacji w rankingu PLMP przyjmuje się uproszczone zasady. Punkty do rankingu przyznawane są za miejsca zajęte przez pilota na danej edycji w klasyfikacji dla danej kategorii.
 1. Maksymalna liczba punktów (za pierwsze miejsce) zdobytych w jednej kategorii na jednej edycji, wynosi 200. Każda kategoria ma osobną punktację.
 2. Ustala się w rankingu następujące zasady punktacji za zajęte miejsca w ramach poszczególnych edycji PLMP dla wszystkich klas i kategorii:
Miejsce Punkty do rankingu x 0,8 x 0,6 x 0,4  MP

X 1,5

1 200 160 120 80 300
2 160 128 96 64 240
3 120 96 72 x 180
4 100 80 x x 150
5 90 x 135
6 80 x 120
7 72 x 108
8 64 x 96
9 58 x 87
10 52 x 78
11 48 x 72
12 44 x 66
13 40 x 60
14 36 x 54
15 32 x 48
16 30 x
17 28 x
18 26 x
19 24 x
20 22 x
21
i każde następne
20 x

*W przypadku startu tylko 4 zawodników w danej klasie mnożymy punkty za miejsce przez współczynnik 0,8;
Przy 3 zawodnikach w klasie mnożymy punkty za miejsce przez współczynnik  0,6;
Przy  2 zawodnikach w klasie mnożymy punkty za miejsce przez współczynnik  0,4;
Przy 1 zawodniku w klasie nie przyznajemy punktów do rankingu;

**Przelicznik współczynnika do rankingu nie dotyczy Mistrzostw Polski

 

Prawa i obowiązki Organizatora poszczególnych edycji zawodów w ramach PLMP

 1. Organizator lokalnej edycji i/lub zawodów przeprowadzanych w ramach PLMP ma prawo używać nazwy Polska Liga Motoparalotniowa w nazwie organizowanej przez siebie imprezy, zawodów.
 2. Organizator zawodów ma prawo na stronie internetowej organizatora PLMP umieszczać informacje dotyczące planowanych oraz przeprowadzonych zawodów.
 3. Zawody zgłaszane do Rankingu PLMP muszą być przeprowadzane zgodnie z niniejszym regulaminem część I, II i obowiązującym katalogiem konkurencji stanowiącego część 3 niniejszego regulaminu.

Obowiązki organizatora PLMP

 1. Prowadzenie rankingu PLMP oraz jego publikowanie na swojej stronie internetowej.
 2. Umożliwienie organizatorowi zawodów umieszczanie na swojej stronie internetowej informacji dotyczących planowanych oraz rozegranych zawodach w ramach PLMP.
 3. Udostępnianie wyników PLMP w całości lub w części dla innych zainteresowanych do celów publikacji, z zastrzeżeniem, że publikacja musi zawierać informacje o jej źródle oraz organizatorze PLMP.
 4. Nieodpłatne udostępnianie organizatorom zawodów niniejszego regulaminu oraz zawartych w nim załączników.
 5. Organizator PLMP po otrzymaniu od organizatora edycji zawodów wyników w przeciągu 7 dni wprowadzi je do rankingu.
 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118