KL 2024

hestia

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia:  OWU Biznes & Podróż z dnia 12.02.2024 PAT/OW071/2402

  • Grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia
  • Polisa roczna dla wariantu I i II
  • Każdy certyfikat obowiązuje od dnia przystąpienia tj. najwcześniej od 01-03-2024 do końca okresu ubezpieczenia polisy głównej, czyli do dnia 28-02-2025
  • Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej przez Klienta, jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka została wcześniej wpłacona na konto PSP do tego przeznaczone. Zgłoszenie do ubezpieczenia (równoznaczne z zawarciem ubezpieczenia) z podaniem wybranego zakresu ubezpieczenia powinno następować najpóźniej w dniu wyjazdu Ubezpieczonego za granicę.
  • Po zarejestrowaniu się Członka PSP w systemie PSP z systemu zostaje wygenerowany imienny certyfikat, który potwierdza zgłoszenie Członka PSP do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki, które wystąpiły od następnego dnia po zarejestrowaniu się Członka PSP w w/w systemie oraz opłaceniu składki ubezpieczeniowej i członkowskiej w PSP.
  • Zakres ubezpieczenia obejmuje udział w zawodach sportowych, objętych zakresem niżej wymienionych opcji.
  • Koszty leczenia oraz koszty pomocy medycznej udzielanej ubezpieczonemu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport na teren RP.
  • Zakres ubezpieczenia NIE obejmuje ASSISTANCE. ASSISTANCE można ubezpieczyć za dodatkową składkę (zakres ubezpieczenia oraz składka dodatkowa są podane poniżej) z zastrzeżeniem, że ASSISTANCE nie można włączyć do ubezpieczenia zawieranego na warunkach ubezpieczenia jednodniowego.
  • Od roku 2020 powstał nowy system do obsługi ubezpieczeń – ZEFIR2. W tym systemie obsługujemy tylko płatności online za pośrednictwem operatora płatności. Do składek doliczamy prowizję 1,5%, którą pobiera operator płatności. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy od ręki zrealizować Państwa zlecenie na polisę, nie trzeba oczekiwać na odznaczenie wpłaty, a certyfikat dostępny jest do wydruku natychmiast po opłaceniu należności. 
  • W związku z zapotrzebowaniem na wyższe polisy KL od 2023r wprowadziliśmy dodatkową opcję ubezpieczenia na Sumę Gwarancyjną 130 000 EUR oraz 625 000 EUR od roku 2024.

  Poniżej prezentujemy dostępne warianty ubezpieczenia KL 2024. Do każdego z tych wariantów ubezpieczenia istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o opcję dodatkową Assistance.

  Zakres terytorialny: cały świat z wyłączeniem RP oraz kraju stałego pobytu

  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o uprawianie sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, motoparalotnie, paraplany, motolotnie, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo, szybownictwo, windsurfing, kitesurfing, żeglarstwo jazda na rowerze.

  Zakres ubezpieczenia obejmuje udział w zawodach sportowych w wyżej wymienionych dyscyplinach.

  Okres ubezpieczenia 12 miesięcy przy założeniu, że liczba dni za granicą do 30 dni – suma gwarancyjna wariantowo:

  Suma ubezpieczenia Składka
  podwariant 1 – koszty poszukiwania i ratownictwa: 15.000 EUR
  30.000 EUR (129.900 PLN) 397 PLN
  50.000 EUR (216.500 PLN) 624 PLN
  62.500 EUR (270.600 PLN) 799 PLN
  130.000 EUR (562.900 PLN) 1150 PLN
  625.000 EUR (2.706.000 PLN) 2125 PLN
  podwariant 2 – koszty poszukiwania i ratownictwa: 25.000 EUR
  30.000 EUR (129.900 PLN) 581 PLN
  50.000 EUR (216.500 PLN) 914 PLN
  62.500 EUR (270.600 PLN) 1194 PLN
  130.000 EUR (562.900 PLN) 1725 PLN
  625.000 EUR (2.706.000 PLN) 2588 PLN

  + dodatkowe NNW poza terytorium RP (wariant I) 19.000 PLN – składka 39 PLN

  Zakres terytorialny: Europa z wyłączeniem RP oraz kraju stałego pobytu

  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o uprawianie sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, motoparalotnie, paraplany, motolotnie, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo szybownictwo, windsurfing, kitesurfing, żeglarstwo jazda na rowerze.

  Zakres ubezpieczenia obejmuje udział w zawodach sportowych w wyżej wymienionych dyscyplinach.

  Okres ubezpieczenia 12 miesięcy przy założeniu, że liczba dni za granicą do 30 dni – suma gwarancyjna wariantowo:

  Suma ubezpieczenia Składka
  podwariant 1 – koszty poszukiwania i ratownictwa: 15.000 EUR
  30.000 EUR (129.900 PLN) 336 PLN
  50.000 EUR (216.500 PLN) 503 PLN
  62.500 EUR (270.600 PLN) 647 PLN
  130.000 EUR (562.900 PLN) 1035 PLN
  625.000 EUR (2.706.000 PLN) 1840 PLN
  podwariant 2 – koszty poszukiwania i ratownictwa: 25.000 EUR
  30.000 EUR (135.000 PLN) 464 PLN
  50.000 EUR (216.500 PLN) 738 PLN
  62.500 EUR (270.600 PLN) 952 PLN
  130.000 EUR (562.900 PLN) 1495 PLN
  625.000 EUR (2.706.000 PLN) 2300 PLN

  + dodatkowe NNW poza terytorium RP (wariant I) (19.000 PLN) – składka 39 PLN

  Zakres terytorialny: Europa / świat – składki podane są osobno na oba warianty

  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o uprawianie sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, motoparalotnie, paraplany, motolotnie, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo szybownictwo, windsurfing, kitesurfing, żeglarstwo jazda na rowerze.

  Zakres ubezpieczenia obejmuje udział w zawodach sportowych w wyżej wymienionych dyscyplinach.

  Ubezpieczenie 1 dniowe – suma gwarancyjna:

  Suma ubezpieczenia Składka Europa Składka świat

  podwariant 1 – koszty poszukiwania i ratownictwa: 18.000 EUR

  19.000 EUR (82.270 PLN) 15.40 PLN/dzień 19,30 PLN/dzień
  50.000 EUR (216.500 PLN) 25,60 PLN/dzień 31,40 PLN/dzień
  62.500 EUR (270.600 PLN) 32.90 PLN/dzień 40,80 PLN/dzień
  130.000 EUR (562.900 PLN) 43.50 PLN/dzień 48,90 PLN/dzień
  625.000 EUR (2.706.000 PLN) 59.20 PLN/dzień 64,20 PLN/dzień

  Wariant ubezpieczenia dla członków rodziny biorących udział w wyjeździe

  Zakres terytorialny: Europa z wyłączeniem RP oraz kraju stałego pobytu

  Zakres ubezpieczenia: koszty leczenia poniesione podczas pobytu poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu, poniesione w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem z wyłączeniem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportów oraz pracy zarobkowej

  Ubezpieczenie 1 dniowe – suma gwarancyjna:

  Suma ubezpieczenia Składka
  19.000 EUR (82.270 PLN) 10,00 PLN/dzień
  50.000 EUR (225.000 PLN) 16,00 PLN/dzień
  62.500 EUR (270.600 PLN) 20,00 PLN/dzień

  + dodatkowe NNW poza terytorium RP (wariant I) (18.000 PLN) – składka 39 PLN

  Zakres terytorialny: świat z wyłączeniem RP oraz kraju stałego pobytu

  Zakres ubezpieczenia: koszty leczenia poniesione podczas pobytu poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu, poniesione w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem z wyłączeniem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportów oraz pracy zarobkowej

  Ubezpieczenie 1 dniowe – suma gwarancyjna:

  Suma ubezpieczenia Składka
  19.000 EUR (90.600 PLN) 11,00 PLN/dzień
  50.000 EUR (238.500 PLN) 15,00 PLN/dzień

  + dodatkowe NNW poza terytorium RP (wariant I) (19.000 PLN) – składka 38 PLN

  Dot. w/w opcji  KL (nie dotyczy  Opcji – ubezpieczenie 1 dniowe)

  Opcja Składka dodatkowa
  Europa – do 30 dni 8 PLN
  Świat   – do 30 dni 12,00 PLN

  Organizacja podróży i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia:

  Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu w razie konieczności jego hospitalizacji przez okres co najmniej 7 dni lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ergo Hestii z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia.

  Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na zakwaterowanie, wyżywienie oraz podróż osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu, jeżeli jej obecność była konieczna i została zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego.

  Limit – 5.000 PLN

  Wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży:

  EH pokrywa koszty wynajęcia, zakwaterowania, wyżywienia i podróży kierowcy, w przypadku gdy stan zdrowia Ubezpieczonego, potwierdzony pisemnie przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą, nie pozwala mu na prowadzenie własnego pojazdu samochodowego w czasie powrotu do kraju, a osoba towarzysząca nie ma prawa jazdy.

  Zakwaterowanie kierowcy do 400 PLN, nie dłużej niż 3 dni.

  Informacje dodatkowe

  Potwierdzeniem przyjęcia do ubezpieczenia jest wygenerowanie imiennego certyfikatu. Certyfikat w formacie PDF należy wydrukować własnoręcznie z sytemu ZEFIR. Certyfikat zyskuje ważność o północy czasu polskiego po opłaceniu składki ubezpieczeniowej za wybraną opcję ubezpieczenia oraz składki członkowskiej w PSP. (bez względu na datę wygenerowania certyfikatu). Każdy certyfikat odnosi się do niniejszych warunków. Warunki te uzupełniają treść certyfikatu.

  Aby wykupić za naszym pośrednictwem ubezpieczenie, należy zarejestrować się w systemie ZEFIR.

  Po zalogowaniu się do systemu ZEFIR, należy zadeklarować opłatę składki członkowskiej do PSP oraz wybrać rodzaje interesujących ubezpieczeń.

  Jeśli rodzaj ubezpieczenia został wybrany prawidłowo to zostaniesz przekierowany do płatności online przelewy24. Proszę dokonać płatności i bezpośrednio po tym można pobrać certyfikat do polisy.

  Jak się te sumy mają do składki członkowskiej?

  Ubezpieczenia na wynegocjowanych przez nas warunkach dostępne są dla członków naszego Stowarzyszenia. Aby móc z nich skorzystać należy być członkiem PSP oraz opłacić składkę członkowską. Składka członkowska na 2024 rok wynosi 40 zł i jest niepodzielna. Można ją opłacić online za pośrednictwem systemu ZEFIR.

  W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ubezpieczenia, bądź też potrzeby jego błyskawicznego wykupienia, proszę o kontakt do biura naszego brokera. Członkom naszego Stowarzyszenia pomaga w załatwieniu wszelkich spraw Pani Bernadetta Florczyk (661 122 120).

  W przypadku jakichkolwiek zapytań, podpowiedzi, sugestii, skarg piszcie na nasz adres.

  • email: psp@psp.org.pl

   Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
   ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

   NIP 527 251 23 14
   REGON 140534339
   KRS 0000236118