OC 2024

hestia

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych (A) pilota lotni / paralotni / spadochronu   Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym.

  • OC OWU

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych (A) (OC/OW061/2108)

  • Grupowe ubezpieczenie OC
  • Zakres terytorialny – cały świat z wyłączeniem USA i Kanady zgodnie z klauzulą nr. 1
  • Każdy certyfikat obowiązuje od dnia przystąpienia tj. najwcześniej od 15-04-2024 do końca okresu ubezpieczenia polisy głównej, czyli do dnia 14-04-2025.
  • Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej przez Klienta, jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka została wcześniej wpłacona na konto PSP do tego przeznaczone.
  • Po zarejestrowaniu się Członka PSP w systemie PSP z systemu zostaje wygenerowany imienny certyfikat, który potwierdza zgłoszenie Członka PSP do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki, które wystąpiły po zarejestrowaniu się Członka PSP w w/w systemie i po opłaceniu składki ubezpieczeniowej i członkowskiej w PSP.
  • Zakres ubezpieczenia obejmuje udział w zawodach sportowych objętych zakresem niżej wymienionych opcji.
  • Od roku 2020 powstał nowy system do obsługi ubezpieczeń – ZEFIR2. W tym systemie obsługujemy tylko płatności online za pośrednictwem operatora płatności. Do składek doliczamy prowizję 1,5%, którą pobiera operator płatności. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy od ręki zrealizować Państwa zlecenie na polisę, nie trzeba oczekiwać na odznaczenie wpłaty, a certyfikat dostępny jest do wydruku natychmiast po opłaceniu należności. 

  Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas uprawiania sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, skoki spadochronowe.

  Suma gwarancyjna wariantowo:

  Suma ubezpieczenia Składka Numer Wariantu w systemie ZEFIR
  500.000 PLN 100 PLN WARIANT 1
  1.200.000 PLN 170 PLN WARIANT 2
  2.000.000 PLN 250 PLN WARIANT 3
  3.000.000 PLN 290 PLN WARIANT 4
  20.000 SDR* 40 PLN WARIANT 17
  50.000 SDR* 80 PLN WARIANT 18

  * dla uczniów w trakcie szkolenia i zdających egzamin po szkoleniu

  Zakresem ubezpieczenia objęci są również piloci paralotni, podczas przewozu pasażera.
  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego – warunek: osoba musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

  Zakres ubezpieczenia nie obejmuje osób eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (Zał. nr 7 – Rozp. Min. Transportu z dnia 16 stycznia 2013 r).

  Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas uprawiania sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo PP, paralotnie z napędem PPG, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo, windsurfing, kitesurfing, jazda na rowerze (amatorsko) – z wyłączeniem DRONÓW oraz modeli

  Zakres ubezpieczenia nie obejmuje osób eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (Zał. nr 7 – Rozp. Min. Transportu z dnia 16 stycznia 2013 r).

  Suma gwarancyjna wariantowo:

  Suma ubezpieczenia Składka Numer Wariantu w systemie ZEFIR
  500.000 PLN 120 PLN WARIANT 5
  1.200.000 PLN 190 PLN WARIANT 6
  2.000.000 PLN 270 PLN WARIANT 7
  3.000.000 PLN 310 PLN WARIANT 8

  Zakresem ubezpieczenia objęci są również piloci paralotni, podczas przewozu pasażera.

  SUBLIMIT 500 000,00 zł na sporty dodatkowe
  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego – warunek: osoba musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

  Zakres ubezpieczenia nie obejmuje osób eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (Zał. nr 7 – Rozp. Min. Transportu z dnia 16 stycznia 2013 r).


  [ toggle title=”Opcja III: rozszerzenie o loty komercyjne – zarobkowe”]

  Czynności pilota lotni / paralotni PP / paralotni z napędem PPG/ spadochronu – wykorzystanie: niekomercyjne – prywatne, amatorskie i wyczynowe oraz komercyjne – zarobkowe.

  Suma gwarancyjna wariantowo:

  Suma ubezpieczenia Składka Numer Wariantu w systemie ZEFIR
  500.000 PLN 190 PLN WARIANT 9
  1.200.000 PLN 276 PLN WARIANT 10
  2.000.000 PLN 384 PLN WARIANT 11

  [/toggle]

  Czynności zawodowe przyjęte do ubezpieczenia: Pilot dwuosobowej paralotni PP/PPG/PPGG / spadochronu (wykorzystanie komercyjne – zarobkowe

  Suma gwarancyjna: 750 000 SDR na jeden i wszystkie wypadki w trakcie okresu ubezpieczenia.

  Suma gwarancyjna dla pasażera: 250 000 SDR – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dla osób przewożących pasażerów i eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (zgodnie z Rozporządzeniem UE 785/2004)

  Opcje:

  Suma ubezpieczenia Składka Numer Wariantu w systemie ZEFIR
  Jednoosobowa paralotnia PP/PPG/PPGG/Spadochronu (amatorskie) 500 PLN WARIANT 12
  Dwuosobowa paralotnia PP/PPG/PPGG/Spadochron (amatorskie) 700 PLN WARIANT 13
  Jednoosobowa paralotnia PP/PPG/PPGG/Spadochron (zarobkowe) 600 PLN WARIANT 14
  Dwuosobowa paralotnia PP/PPG/PPGG/Spadochron (zarobkowe) 800 PLN WARIANT 15
  Ubezpieczenie OC pasażera lotni / paralotni / spadochronu 240 PLN WARIANT 16

   

  Dotyczy tylko statków powietrznych o maksymalnym MTOM (maksymalnej masie startowej) 20 kg.

  Zakres terytorialny: teren RP

  Jeśli Ubezpieczony podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, to do wysokości limitu 3 000 SDR, podstawą niniejszej

  umowy jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie

  wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz

  określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (DZU 440 z dnia 10 kwietnia 2013 r.) W pozostałym

  zakresie mają zastosowanie Warunki ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych A

  Zakres terytorialny: Świat z wyłączeniem USA i Kanady zgodnie z klauzulą nr 1 w odniesieniu do amatorskiego używania drona, natomiast w odniesieniu do komercyjnego używania – zakres terytorialny to POLSKA.

   

  Suma ubezpieczenia Składka
  Loty niekomercyjne (amatorskie i wyczynowe – sport)
  350.000 PLN (Polska) 90 PLN (WARIANT 1)
  1.200.000 PLN (Polska) 140 PLN (WARIANT 2)
  2.000.000 PLN (Polska) 210 PLN (WARIANT 3)
  Loty BVLOS (loty dronem poza zasięg wzroku): w/w opcje – składka dodatkowa 100 zł do każdej w/w opcji
  Loty komercyjne (zawodowe – zarobkowe)

  rozszerzenie zakresu polisy z SG 350 000 zł z wariant I na loty komercyjne (zawodowe) do kwoty:

  Sublimit 25.000 230 PLN
  Sublimit 70.000 360 PLN
  Sublimit 120.000 490 PLN
  Sublimit 250.000 850 PLN
  Sublimit 300.000 900 PLN
  Loty BVLOS (loty dronem poza zasięg wzroku): w/w warianty – składka dodatkowa 100 zł do każdej w/w opcji.

  Sublimity w polisie OC dla Dronów – jest to limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w działalności komercyjnej.

   

  Osoby szkolące się

  SG = 100.000 PLN – 50 PLN – czas trwania kursu do 14 dni


  Informacje dodatkowe:

  Z zapisów OWU OC/OW030/1809 w par. 3, ust. 1. pkt.4 zostaje skreślony wyraz „latających”.

  Zakresem ubezpieczenia objęci są również piloci paralotni, podczas przewozu pasażera.
  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego – warunek: osoba musi posiadać stosowne uprawnienia w tym zakresie.

  Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem uszkodzenia przez pilota innych jednostek komunikacyjnych – pod warunkiem, że zdarzenie było związane z wykonywanym lotem.

  Informacje dodatkowe dot polisy DRONOWEJ:

  Dotyczą tylko statków powietrznych o maksymalnym MTOM (maksymalnej masie startowej) 20 kG.
  • Model latający – definicja stosowana do sytuacji, gdy urządzenie latające wykorzystywane jest w celach
  sportowo – rekreacyjnych; oznacza bezzałogowy statek powietrzny i wyposażenie do zdalnego sterowania tym statkiem;
  • Bezzałogowy statek powietrzny (DRON) – definicja stosowana do sytuacji, gdy urządzenie latające wykorzystywane jest w celach zarobkowych; oznacza bezzałogowy statek powietrzny i wyposażenie do zdalnego sterowania tym statkiem;
  • Operator – osoba sterująca modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym (DRON). W odniesieniu do lotów komercyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek pilotowania / obsługi drona przez operatora nieposiadającego świadectwa kwalifikacji UAVO.

  Zakres terytorialny: teren RP i *Świat (z wyłączeniem USA i Kanady)

  W zakresie ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne do wysokości limitu 3 000 SDR, podstawą niniejszej umowy jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (DZU 440 z dnia 10 kwietnia 2013r.)

  W zakresie nieuregulowanym w/w Rozporządzeniem mają zastosowanie:
  – Dla użytkowników komercyjnych Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych (A) (OC/OW061/2108) STU ERGO Hestia SA
  – Dla użytkowników niekomercyjnych Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych (A) (OC/OW061/2108) STU ERGO Hestia SA
  w par. 3, ust. 1 pkt.4 zostaje skreślony wyraz „latających”)

  Potwierdzeniem przyjęcia do ubezpieczenia jest wygenerowanie imiennego certyfikatu. Certyfikat w formacie PDF, należy wydrukować własnoręcznie z sytemu ZEFIR. Certyfikat zyskuje ważność o północy czasu polskiego po opłaceniu składki ubezpieczeniowej za wybraną opcję ubezpieczenia oraz składki członkowskiej w PSP (bez względu na datę wygenerowania certyfikatu). Każdy certyfikat odnosi się do niniejszych warunków. Warunki te uzupełniają treść certyfikatu.

  Aby wykupić za naszym pośrednictwem ubezpieczenie, należy zarejestrować się w systemie ZEFIR. http://zefir.psp.org.pl

  Po zalogowaniu się do systemu ZEFIR, należy zadeklarować opłatę składki członkowskiej do PSP oraz wybrać rodzaje interesujących ubezpieczeń.

  Po prawidłowo wybranej składce i polisie zostaniecie Państwo przekierowani do systemu płatności online. Po prawidłowym opłaceniu można pobrać certyfikat.

  Jak się te sumy mają do składki członkowskiej?

  Ubezpieczenia na wynegocjowanych przez nas warunkach dostępne są dla członków naszego Stowarzyszenia. Aby móc z nich skorzystać należy być członkiem PSP oraz opłacić składkę członkowską. Składka członkowska na 2024 rok wynosi 40 zł i jest niepodzielna. Można ją opłacić łącznie z opłatą za wybrane ubezpieczenie OC jednym przelewem, na to samo konto.

  W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ubezpieczenia, bądź też potrzeby jego błyskawicznego wykupienia proszę o kontakt do biura naszego brokera. Członkom naszego Stowarzyszenia pomaga w załatwieniu wszelkich spraw Pani Bernadetta Florczyk (661 122 120).

  • odpowiedz Qbus ,

   Witam,
   czy tylko mi nie wyswietlaja sie polisy OC?

   • odpowiedz Darek Cuber ,

    Hej,
    ja też nie widzę polis OC

    Dodaj komentarz

    • email: psp@psp.org.pl

     Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
     ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

     NIP 527 251 23 14
     REGON 140534339
     KRS 0000236118