OC 2023

hestia

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Podstawa zawarcia ubezpieczenia:  Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym.

  • OC OWU

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w

   życiu prywatnym z dnia 24.09.2018 (OC/OW030/1809)

  • Grupowe ubezpieczenie OC
  • Zakres terytorialny – cały świat (opcja I, II i III)
  • Każdy certyfikat obowiązuje od dnia przystąpienia tj. najwcześniej od 01-03-2023 do końca okresu ubezpieczenia polisy głównej, czyli do dnia 29-02-2024.
  • Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej przez Klienta, jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka została wcześniej wpłacona na konto PSP do tego przeznaczone.
  • Po zarejestrowaniu się Członka PSP w systemie PSP z systemu zostaje wygenerowany imienny certyfikat, który potwierdza zgłoszenie Członka PSP do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki, które wystąpiły po zarejestrowaniu się Członka PSP w w/w systemie i po opłaceniu składki ubezpieczeniowej i członkowskiej w PSP.
  • Zakres ubezpieczenia obejmuje udział w zawodach sportowych objętych zakresem niżej wymienionych opcji.
  • Od roku 2020 powstał nowy system do obsługi ubezpieczeń – ZEFIR2. W tym systemie obsługujemy tylko płatności online za pośrednictwem operatora płatności. Do składek doliczamy prowizję 1,5%, którą pobiera operator płatności. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy od ręki zrealizować Państwa zlecenie na polisę, nie trzeba oczekiwać na odznaczenie wpłaty, a certyfikat dostępny jest do wydruku natychmiast po opłaceniu należności. 

  Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas uprawiania sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, skoki spadochronowe.

  Suma gwarancyjna wariantowo:

  Suma ubezpieczenia Składka
  350.000 PLN 60 PLN
  1.200.000 PLN 100 PLN
  2.000.000 PLN 170 PLN
  3.000.000 PLN 210 PLN
  20.000 SDR* 35 PLN

  * dla uczniów w trakcie szkolenia i zdających egzamin po szkoleniu

  Zakresem ubezpieczenia objęci są również piloci paralotni, podczas przewozu pasażera.
  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego – warunek: osoba musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

  Zakres ubezpieczenia nie obejmuje osób eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (Zał. nr 7 – Rozp. Min. Transportu z dnia 16 stycznia 2013 r).

  Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas uprawiania sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo, windsurfing, kitesurfing, jazda na rowerze – z wyłączeniem DRONÓW oraz modeli

  Zakres ubezpieczenia nie obejmuje osób eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (Zał. nr 7 – Rozp. Min. Transportu z dnia 16 stycznia 2013 r).

  Suma gwarancyjna wariantowo:

  Suma ubezpieczenia Składka
  350.000 PLN 80 PLN
  1.200.000 PLN 125 PLN
  2.000.000 PLN 190 PLN
  3.000.000 PLN 235 PLN

  Zakresem ubezpieczenia objęci są również piloci paralotni, podczas przewozu pasażera.
  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego – warunek: osoba musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

  Zakres ubezpieczenia nie obejmuje osób eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (Zał. nr 7 – Rozp. Min. Transportu z dnia 16 stycznia 2013 r).

  Suma gwarancyjna:

  750.000 SDR (zgodnie z Rozporządzeniem UE 785/2004) dla osób eksploatujących paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego, paraplany – (amatorskie/wyczynowe użytkowanie) z wyłączeniem motolotni, i samolotów ultralekkich zgodnie z rozporządzeniem UE 785/2004)
  Składka – 450 PLN (składka od pilota)

  Ubezpieczenie jest również ważne podczas lotów na paralotni i PPG (start pieszy) do wysokości tej sumy gwarancyjnej. Nie jest potrzebne dodatkowe ubezpieczenie, nie dotyczy rozszerzeń na inne sporty z wariantu I i II.

  750.000 SDR (zgodnie z Rozporządzeniem UE 785/2004) dla osób eksploatujących paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego, paraplany – (amatorskie/wyczynowe i zarobkowe użytkowanie)
  Składka – 520 PLN (składka od pilota)

  Uwaga: ubezpieczenie to nie jest ważne podczas lotów PG i PPG (start pieszy)

  Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dla osób przewożących pasażerów i eksploatujących paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego i paraplany, z wyłączeniem motolotni i samolotów ultralekkich (zgodnie z Rozporządzeniem UE 785/2004).

  suma gwarancyjna 250.000 SDR – składka 200 zł

  Dotyczy tylko statków powietrznych o maksymalnym MTOM (maksymalnej masie startowej) 20 kg.

  Zakres terytorialny: teren RP

  W zakresie ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne do wysokości limitu 3 000 SDR, podstawą niniejszej umowy jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (DZU 440 z dnia 10 kwietnia 2013 r.)

  W zakresie nieuregulowanym w/w Rozporządzeniem mają zastosowanie:

  W n/w kwotach SG zawiera się SG = 3.000 SDR ubezpieczenia obowiązkowego.

  Suma ubezpieczenia Składka
  Wariant I – loty niekomercyjne (amatorskie i wyczynowe – sport)
  350.000 PLN 90 PLN
  1.200.000 PLN 120 PLN
  Loty BVLOS (loty dronem poza zasięg wzroku): w/w opcje – składka dodatkowa 100 zł do każdej w/w opcji
  Wariant II – loty komercyjne (zawodowe)

  rozszerzenie zakresu polisy z SG 350 000 zł z wariant I na loty komercyjne (zawodowe) do kwoty:

  Sublimit 20.000 180 PLN
  Sublimit 50.000 270 PLN
  Sublimit 300.000 800 PLN
  Loty BVLOS (loty dronem poza zasięg wzroku): w/w warianty – składka dodatkowa 200 zł do każdej w/w opcji.

  Sublimity w polisie OC dla Dronów – jest to limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w działalności komercyjnej.

  Dodatkowe polisy:

  Wariant I – Świat (z wyłączeniem Kanady oraz USA), Suma Gwarancyjna 350000 PLN – składka 104zł

  Wariant I – Świat (z wyłączeniem Kanady oraz USA), Suma Gwarancyjna 2000000 PLN z lotami BVLOS – składka 500zł

  Osoby szkolące się

  SG = 100.000 PLN – 40 PLN


  Informacje dodatkowe:

  Z zapisów OWU OC/OW030/1809 w par. 3, ust. 1. pkt.4 zostaje skreślony wyraz „latających”.

  Zakresem ubezpieczenia objęci są również piloci paralotni, podczas przewozu pasażera.
  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego – warunek: osoba musi posiadać stosowne uprawnienia w tym zakresie.

  Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem uszkodzenia przez pilota innych jednostek komunikacyjnych – pod warunkiem, że zdarzenie było związane z wykonywanym lotem.

  Informacje dodatkowe dot polisy DRONOWEJ:

  Dotyczą tylko statków powietrznych o maksymalnym MTOM (maksymalnej masie startowej) 20 kG.
  • Model latający – definicja stosowana do sytuacji, gdy urządzenie latające wykorzystywane jest w celach
  sportowo – rekreacyjnych; oznacza bezzałogowy statek powietrzny i wyposażenie do zdalnego sterowania tym statkiem;
  • Bezzałogowy statek powietrzny (DRON) – definicja stosowana do sytuacji, gdy urządzenie latające wykorzystywane jest w celach zarobkowych; oznacza bezzałogowy statek powietrzny i wyposażenie do zdalnego sterowania tym statkiem;
  • Operator – osoba sterująca modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym (DRON). W odniesieniu do lotów komercyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek pilotowania / obsługi drona przez operatora nieposiadającego świadectwa kwalifikacji UAVO.

  Zakres terytorialny: teren RP i *Świat (z wyłączeniem USA i Kanady)

  W zakresie ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne do wysokości limitu 3 000 SDR, podstawą niniejszej umowy jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (DZU 440 z dnia 10 kwietnia 2013r.)

  W zakresie nieuregulowanym w/w Rozporządzeniem mają zastosowanie:
  – Dla użytkowników komercyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności
  cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24.09.2018 (symbol OC/OW034/1809 – w par. 3, ust. 1 pkt.3 zostaje skreślony wyraz „latających” )
  – Dla użytkowników niekomercyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności
  cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym z dnia 24.09.2018 (symbol OC/OW030/1809 –
  w par. 3, ust. 1 pkt.4 zostaje skreślony wyraz „latających”)

  Potwierdzeniem przyjęcia do ubezpieczenia jest wygenerowanie imiennego certyfikatu. Certyfikat w formacie PDF, należy wydrukować własnoręcznie z sytemu ZEFIR. Certyfikat zyskuje ważność o północy czasu polskiego po opłaceniu składki ubezpieczeniowej za wybraną opcję ubezpieczenia oraz składki członkowskiej w PSP (bez względu na datę wygenerowania certyfikatu). Każdy certyfikat odnosi się do niniejszych warunków. Warunki te uzupełniają treść certyfikatu.

  Aby wykupić za naszym pośrednictwem ubezpieczenie, należy zarejestrować się w systemie ZEFIR. http://zefir.psp.org.pl

  Po zalogowaniu się do systemu ZEFIR, należy zadeklarować opłatę składki członkowskiej do PSP oraz wybrać rodzaje interesujących ubezpieczeń.

  Po prawidłowo wybranej składce i polisie zostaniecie Państwo przekierowani do systemu płatności online. Po prawidłowym opłaceniu można pobrać certyfikat.

  Jak się te sumy mają do składki członkowskiej?

  Ubezpieczenia na wynegocjowanych przez nas warunkach dostępne są dla członków naszego Stowarzyszenia. Aby móc z nich skorzystać należy być członkiem PSP oraz opłacić składkę członkowską. Składka członkowska na 2023 rok wynosi 40 zł i jest niepodzielna. Można ją opłacić łącznie z opłatą za wybrane ubezpieczenie OC jednym przelewem, na to samo konto.

  W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ubezpieczenia, bądź też potrzeby jego błyskawicznego wykupienia proszę o kontakt do biura naszego brokera. Członkom naszego Stowarzyszenia pomaga w załatwieniu wszelkich spraw Pani Bernadetta Florczyk (661 122 120).

  Dodaj komentarz

  • email: psp@psp.org.pl

   Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
   ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

   NIP 527 251 23 14
   REGON 140534339
   KRS 0000236118