listopad 2020

Tandemy, dopuszczenia i inne kwity.

W ostatnim czasie spotykam się z wieloma pytaniami dotyczącymi zasad i stosowania przepisów dotyczących wykonywania lotów na Motoparalotniach. Postanowiłem w te długie jesienne wieczory zebrać istotne zapisy w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 marca 2013 r i jego załączników.

Zaznaczam że nie odnoszę się do wszystkich regulacji ze względu na bardzo obszerny ich zakres i nie koniecznie przydatnych w codziennym stosowaniu.

Osoby potrzebujące bardziej szczegółowej wiedzy odsyłam do zapoznania się z całością Ustawy i Rozporządzenia.

Zbiór tych informacji i odwołań będzie również przydany innym użytkownikom urządzeń latających !

Zacznę od tego że Motoparalotnia jest zdefiniowana i wpisana w zasady określone załącznikiem nr. 2 rozporządzenia, natomiast zasady szczegółowe co do stosowania sprzętowego określone zostały w załączniku 5a.

Należy również pamiętać, że mimo wyłączenia z niektórych zapisów Ustawy Prawo Lotnicze jesteśmy nadal w rozumieniu prawa statkiem powietrznym, w klasie Urządzeń Latających; kategorii Kwalifikowanej lub Amatorskiej. Odsyłam do OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Idąc za tym, skoro jesteśmy w kwalifikacji statków powietrznych urządzeniem latającym to czemu amatorskim i kwalifikowanym. Otóż, tutaj rodzi się wśród użytkowników motoparalotni wiele niezrozumienia, ale wbrew pozorom jest to bardzo proste.

Zacznę od tego że wszyscy którzy latają na wózkach jedno lub dwu osobowych wyłącznie w celach rekreacyjnych i sportowych ’łapią się’ w kategorii „Amatorskie”. Oznacza to, że jednoosobowe wózki jeśli nie są na nich świadczone żadne odpłatne usługi, są kwalifikowane w kategorii 'Amatorskie’.

Również trajki dwu osobowe jeśli nie są świadczone na nich żadne usługi są kwalifikowane w kategorii amatorskiej, pod warunkiem że latamy na nich wyłącznie sami lub z członkiem załogi (nie pasażerem), tutaj odsyłam do szczegółowych zapisów w rozdziale 6 zał. 2 rozporządzenia.

Natomiast jeśli na wózku jedno lub dwu osobowym świadczymy jakąś odpłatną usługę np. ciąganie banera, przewóz pasażera, inne odpłatne zlecenia to nasz sprzęt znajdować musi się w kategorii Kwalifikowanej.

A teraz czym się różnią te kategorie, otóż kategoria Kwalifikowana musi posiadać poświadczenie zdatności do lotu, inaczej mówiąc tzw. przegląd na wszystkie zespoły tego urządzenia latającego. Szczegółowe informacje zawarte są w zał. 5a do rozporządzenia.

Natomiast w kategorii Amatorskiej nie jest wymagane posiadanie dopuszczenia do lotu.

Pragnę jeszcze zwrócić uwagę, że motoparalotnia ma obecnie określoną maksymalną masę startową do 300 kg, przypomnę że jest to maksymalna masa wszystkiego co ma się oderwać od ziemi.

Natomiast po przekroczeniu 300 kg masy startowej mamy już inne urządzenie latające – Paraplan i tutaj jest zawsze wymagane poświadczenie zdatności do lotu ale również dopuszczenie do wykonywania lotów; zał. 5a „oddział 3”, czyli można odnieść się jak do motolotni.

Zwracam uwagę na loty tandemowe, kiedy mamy do czynienia z przewozem pasażera, a kiedy nie ! Należy być bardzo ostrożnym gdyż jeżeli nie spełniamy warunku z par. 6.5.2 rozporządzenia z zał. 2; automatycznie wykonujemy lot z pasażerem a nie członkiem załogi.

Kolejny dość często problematyczny zapis to wykonywanie lotów, proszę zwrócić uwagę na bardzo dokładne określenie zasad, warunków lotów w rozdziale 5 zał. 2; szczególnie par 5.6.10. Miejmy na uwadze te zapisy, i nie prowokujmy sytuacji mogących wprowadzić zmiany w tych zapisach. Niby wszystko wiemy, ale w zapisie par. 5.6.10 litera c, jest: nie wykonujemy lotów;

„krążąc lub przelatując wielokrotnie na wysokości mniejszej niż 150 m nad pojedynczymi siedzibami ludzkimi, w przypadku lotów z włączoną jednostką napędową”

Jak widzimy nawet poza obszarem zabudowy również mamy ograniczenie co do dopuszczalnej najmniejszej wysokości związaną z nieprecyzyjną tzw. ilością lotów. Szanujmy zatem przepisy i mieszkańców nad których siedzibami wykonujemy loty.

Kolejna ważna uwaga – nie jesteśmy urządzeniem Niekwalifikowanym ! a to ze względu na zapis w klasyfikacji statków powietrznych jak i załączniku 5a do rozporządzenia, stanowiącego : urządzenie niekwalifikowane – urządzenie latające niebędące lotnią, paralotnią, motoparalotnią; i nie należy tutaj kombinować z interpretacją bo, w kwalifikacji urządzeń latających jest to oddzielna kategoria i nie jesteśmy do niej przypisani.

W dołączonym zbiorze przepisów zaznaczyłem również zasady wykonywania lotów, wszelkie określenia, jest ich sporo, ale i tak dziesięciokrotnie mniej niż akty normatywne; [link]

Polecam okresowe odświeżanie sobie tych zasad, abyśmy nigdy nie mieli wątpliwości jeśli znajdziemy się w nieznanej nam dotychczas sytuacji, a przede wszystkim latali zgodnie z prawem i bezpiecznie dla siebie i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

Latajmy z pełną świadomością, bezpiecznie i tego życzę wszystkim którym udało się dotrzeć do samego końca.

Mirosław Górski

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118