Pismo do ministerstwa infrastruktury

Warszawa dn.13 marca 2005 r.

Pan Krzysztof Opawski
Minister Infrastruktury
Ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Niniejszym uprzejmie informuję Pana Ministra, że w dniu 19 marca 2005 r. powstało Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe. Zrzesza ono pilotów i instruktorów paralotniowych i lotniowych oraz przedsiębiorców prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą. Jednym z celów stowarzyszenia jest współuczestnictwo w procesie tworzenia aktów normatywnych związanych z uprawianiem paralotniarstwa i lotniarstwa.

Wprowadzenie w 2002 r. nowego Prawa Lotniczego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, spowodowało głęboki kryzys paralotniarstwa jako dziedziny sportu i rekreacji. Znamiennym tego przykładem jest fakt, że od 2003 r. pomimo prowadzonych szkoleń, żaden kandydat na pilota nie uzyskał świadectwa kwalifikacji. W latach poprzedzających wprowadzenie aktualnych przepisów nowe uprawnienia pilota paralotni i lotni uzyskiwało w Polsce ponad tysiąc osób rocznie. Z roku na rok zmniejsza się ilość szkół paralotniowych oraz sprzedaż polskiego sprzętu. Popyt przenosi się za granicę gdzie są sprzyjające warunki do rozwoju tych dyscyplin..

Mając na względzie dobro i rozwój lotniarstwa i paralotniarstwa w Polsce, w imieniu członków stowarzyszenia zwracam się z prośbą o umożliwienie nam udziału w debacie dotyczącej nowotworzonych i nowelizowanych aktów normatywnych. Myślę, że przedstawiane przez nas opinie i uwagi mogą przyczynić się do poprawienia jakości stanowionego prawa i jednocześnie stworzyć warunki dla rozwoju uprawianej przez nas dyscypliny sportu. Nasz aktywny wkład w proces legislacyjny będzie możliwy tylko wtedy, gdy zostaniemy odpowiednio wcześnie poinformowani o rozpoczęciu prac legislacyjnych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby proszę o nadsyłanie materiałów na adres stowarzyszenia 01-229 Warszawa ul. Wolska 87/9 lub pocztą e-mail z_gocio@poczta.onet.pl .

Przewodniczący
Komitetu Założycielskiego
Zbigniew Gotkiewicz

Zbigniew Gotkiewicz

Czyli gotek - założyciel PSP, lata od zawsze, startuje w zawodach, testuje skrzydła, uczy latać, ekspert od spraw bezpieczeństwa

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118