Regulamin

Lotniowego Pucharu Przelotowego 2017

I Warunki wygranej

1. Lotniarze, którzy od 1.10.2016 do 18.09.2017 zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zwycięzcami i wygrają nagrody określone w pkt. V.

2. Lotniarz, który wykona w sezonie największą liczbę kwalifikowanych przelotów otrzymuje nagrodę za największą aktywność równą nagrodzie za drugie miejsce.

II Warunki zaliczenia przelotu do punktacji LPP

2.1 Przelot, aby był zaliczony do punktacji Pucharu, musi spełniać następujące warunki:

2.1.1 Zgłoszenie przelotu na portalu xcontest.org do dnia 18.09.2017, do godziny 23:59;

2.1.2 Miejsce lądowania poza wyznaczonym dla danego startowiska lądowiskiem lub 10 km odległości zliczone przez portal Xcontest;

 1. W szczególności dla startów holowanych za innym statkiem powietrznym, w przypadku lądowania w miejscu startu, długość przelotu zliczona przez XContest musi być większa niż 20-krotność wysokości wyczepienia AGL,

2.1.2 Przelot wykonany na lotni bez napędu;

2.1.3 Miejsce startu na terytorium Polski lub do 100 km od granic Polski. Od tej zasady zwalnia się do dwóch przelotów zagranicznych  (wybierane będą dwa najdłuższe przeloty danego pilota);

2.1.4 Dla przelotów wykonanych przez zwycięzców poprzednich edycji Pucharu: przelot punktowany powyżej 50pkt XContest.

III Sposób punktowania przelotów

3.1 Punktacja za przelot obliczana będzie przy pomocy następującego wzoru:

P=xc * k

Gdzie:

P – punktacja za przelot

xc – punkty zliczone przez portal xcontest.org

k – współczynnik skrzydła

Skrzydło sztywne (klasa FAI5): k=0,7

Lotnia miękka bezmasztowa: k=0,85

Lotnia miękka masztowa: k=1

IV Warunki uczestnictwa w Pucharze i czas trwania Pucharu

4.1 Lotniowy  Puchar Przelotowy 2017 trwa od 1 października 2016 do 18 września 2017 włącznie.

4.2 Udział w Lotniowym Pucharze Przelotowym biorą wszyscy piloci, którzy zgłosili odpowiednie przeloty na portalu XContest.

V Nagrody

5.1 Pula nagród finansowych ustalana będzie specjalną uchwałą Zarządu PSP, ogłoszoną na stronie aktualności Lotniowego Pucharu Przelotowego PSP (http://psp.org.pl/tematy/sport/lpp/). Podział puli nagród to 50% za I miejsce, 20% za największą aktywność i II miejsce, 10% za III miejsce.

5.2 Odbiór nagród finansowych następuje pod warunkiem osobistego stawienia się na uroczystości Zakończenia Sezonu w Dniu Lotniarza, 23 września 2017.

5.3 Nieodebrane nagrody finansowe dzielone są po równo pomiędzy pierwszych trzech obecnych na Zakończeniu Sezonu uczestników Pucharu.

5.4 Pilot, który zajmie I miejsce, niezależnie od ustaleń 5.2 otrzymuje puchar.

VI Rozwój, zarządzanie i protesty

6.1 Całokształt zasad Pucharu, rozpatrywanie sporów, weryfikacja przelotów oraz przede wszystkim czuwanie nad zachowaniem ducha sportowej rywalizacji w Pucharze, leży w kompetencji Rady Pilotów, w skład której wchodzą:

1.     Michał Olszewski

2.     Grzegorz Cedro

3.     Robert Ejchler

4.     Jacek Juskowiak

5.     Michał Smyk – Przewodniczący Rady

6.2 Rada Pilotów podejmuje decyzje na podstawie głosowania, większością zwykłą, w przypadku niemożności osiągnięcia większości w terminie 5 dni, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Rady.

6.3 Przelot poniżej 50pkt XC, z nieusuniętą holowaną częścią, można w ciągu tygodnia od publikacji oprotestować za nadmierny udział części holowanej w całości tracka. Pozytywne rozpatrzenie protestu przez Radę Pilotów skutkuje usunięciem przelotu z punktacji zawodnika.

 1. Kontakt, zgłaszanie protestów – na adresy email członków Rady.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118