Walne zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego informuje, że w dniu  14 marca 2015 r. odbędzie się IV Walne zebranie członków naszego Stowarzyszenia. Pierwszy termin wyznaczony został na godzinę 11:30.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie – drugi termin wyznaczony jest na 14 marca 2015 r. godz. 12:00.

Walne zebranie Członków odbędzie się w Warszawie przy ul. Dolnośląskiej 3, (Budynek administracji Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 3 piętro, sala klubu osiedlowego). Wjazd z ronda na Elbląskiej w ul. Saperską w dół i po lewej stronie na końcu – przed budynkiem znajduje się parking.

walne_zebranie

Proponowany przebieg obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania Członków
 3. Przyjęcie regulaminu WZD
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności za lata 2012 – 2014
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu
 9. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia
 10. Dyskusja nad propozycjami zmian Statutu Stowarzyszenia
 11. Głosowanie nad zmianami statutu Stowarzyszenia
 12. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 13. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia
 14. Wolne wnioski
 15. Dyskusja
 16. Zamknięcie obrad

Paweł Warzybok

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118