Walne zebranie Członków PSP 2018

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego informuje o zwołaniu Walnego zgromadzenia Członków PSP w dniu 10.03.2018r w Warszawie.

Walne zgromadzenie odbędzie się jak poprzednio w siedzibie Klubu osiedlowego Szafir – budynek Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Dolnośląskiej 3. Wjazd od ul. Elbląskiej.

Pierwszy termin – godzina 11.00

Drugi termin – godzina 11.30

Proponowany przebieg obrad:

1.Otwarcie obrad
2.Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania Członków
3. Przyjęcie Regulaminu Walnych Zebrań Stowarzyszenia
4.Wybór komisji skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu (w tym sprawozdania finansowe za 2015, 2016r) i Komisji Rewizyjnej z działalności za lata 2015 – 2017

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8. „Sprawozdanie na temat działań podjętych w zakresie stref i
żeglugi powietrznej. Przedstawienie najważniejszych zmian w strukturze
Polskiej Przestrzeni Powietrznej i trendów na najbliższą przyszłość” – krótkie warsztaty dla pilotów z przestrzeni powietrznej
9.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
10.Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11.Wolne wnioski
12.Dyskusje
13.Zamknięcie obrad

Paweł Warzybok

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118