Statut PSP

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PARALOTNIOWEGO

(tekst jednolity po zmianach z dnia 14.03.2015 r.)
na czerwono zostały oznaczone najnowsze zmiany

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe (PSP) zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 2

 Stowarzyszenie zrzesza osoby zainteresowane paralotniarstwem, lotniarstwem oraz sportami pokrewnymi w Polsce.

§ 3 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej

§ 5

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych, związków i organizacji.
 2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może używać nazwy „Polish Paragliding  Association”.

§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II

CELE  I  SPOSOBY  ICH  REALIZACJI

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Krzewienie Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie uprawiania paralotniarstwa, lotniarstwa oraz sportów pokrewnych.
 2. Organizacja,  popularyzacja  i  rozwój  paralotniarstwa, lotniarstwa oraz sportów pokrewnych.

§ 7a

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wpływanie na całokształt praw i zasad obejmujących paralotniarstwo, lotniarstwo oraz sporty pokrewne.
 2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności Członków Stowarzyszenia.
 3. Integrowanie środowiska paralotniowego i lotniowego.
 4. Ochrona  praw  i  interesów  oraz  koordynacja  działań  członków stowarzyszenia.
 5. Reprezentowanie członków wobec instytucji centralnych, samorządowych, regionalnych i na forum międzynarodowym.
 6. Propagowanie i popieranie działań dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
 7. Zrzeszanie  podmiotów  prowadzących  działalność  w  zakresie  paralotniarstwa, lotniarstwa oraz sportów pokrewnych.
 8. Reprezentowanie Członków Stowarzyszenia w sprawach ubezpieczeniowych.
 9. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu i rekreacji paralotniowej i lotniowej.
 10. Organizowanie szkoleń, seminariów, oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów statutowych Stowarzyszenia.
 11. Wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 12. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
 13. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 14. Prowadzenie działań mających na celu wspieranie członków poszkodowanych w wypadkach.
 15. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych poprzez zbieranie składek członkowskich, działalność gospodarczą, darowizny i inne źródła dla realizacji zadań statutowych.
 16. Działanie komisji specjalnościowych i zespołów doradczych w zakresie obejmującym w szczególności:
  a) bezpieczeństwo
  b) szkolenie
  c) sport
  d) technikę
  e) prawo
  f)  rozwój 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA  I OBOWIĄZKI

 § 8 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia stają się Członkami zwyczajnymi.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba popierająca cele statutowe i pragnąca w nim działać.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji, po podjęciu uchwały przez Zarząd lub prezydium oraz wpłaceniu pierwszej składki.
 3. Członkowie nie pełnoletni posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia na zasadach określonych w Art.3, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem stowarzyszenia na zasadach ogólnych.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały zarządu lub prezydium.
 3. Członek wspierający, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub wniosek 25 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i maja wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Nosić symbole stowarzyszenia.
 4. Zgłaszania wniosków do Zarządu dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 5. Uzyskiwanie informacji od organów stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności.
 6. Odwoływać się od postanowień organów stowarzyszenia.

§ 14

 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Dbać o mienie Stowarzyszenia.
 4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 5. Przyczyniania się swoja postawą, do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

§ 15

 Utrata członkostwa następuje na skutek: 

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
  a) zalegania z opłatą składek członkowskich dłużej niż 3 miesiące.
  b) rażącego naruszenia Statutu, uchwał organów stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
  c) w przypadku braku wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń przez członka wspierającego stowarzyszenia.
 1. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. Śmierci członka.
 3. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 4. W przypadku wykluczenia z powodu wymienionego punkcie 2. litera b) w głosowaniu uchwały musi wziąć udział ponad połowa uprawnionych do glosowania.
 5. Członek Stowarzyszenia nie może być wykluczony po upływie sześciu miesięcy od powzięcia przez Zarząd wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są: 

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd koleżeński.

§ 18

 Kadencja władz: 

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków upoważnionych do głosowania.
 2. Członkowie mogą być wybrani w tych samych wyborach jedynie do jednego organu wybieralnych władz Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, podając porządek obrad dla jakiego zostało zwołane. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 25 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, nie później niż 30 dni od złożenia wniosku.
  a) Uchylony
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie.
 3. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie Zarząd Stowarzyszenia ogłasza zebranie w drugim terminie. Podczas obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 20

 Walne Zebranie Członków jest uprawnione do decydowania o wszystkich sprawach, które należą do zakresu działania Stowarzyszenia a w szczególności: 

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalania zmian statutu.
 3. Uchylony
 4. Wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia lub ich    członków.
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji  Rewizyjnej.
 7. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
 8. Przyjęcie porządku obrad. Zmiany w porządku obrad nie mogą zostać rozszerzone o zmiany w Statucie i o wniosek rozwiązania Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego.
 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 21

Zarząd będąc najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje jego bieżącą działalnością, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 22

 1. Zarząd składa się co najmniej z pięciu a co najwięcej ośmiu osób w tym prezesa oraz wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, oraz przewodniczących komisji specjalnościowych.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje sekretarz na wniosek członków zarządu.
 5. Prezydium Zarządu składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Prezydium działa w imieniu Zarządu Stowarzyszenia pomiędzy jego posiedzeniami. Zadania prezydium oraz zakres jego uprawnień ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego

§ 23

Do właściwości Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Sporządzanie planów pracy.
 4. Uchwalanie budżetu.
 5. Przygotowywanie projektów regulaminów działania Stowarzyszenia.
 6. Przyjęcie regulaminu działania Zarządu.
 7. Uchwalanie preliminarzy, programów i wniosków.
 8. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 9. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 10. Powoływanie zespołów doradczych.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 12. Przyznawanie stypendiów, wyróżnień i nagród oraz wymierzanie kar statutowych i regulaminowych.
 13. Wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego.
 14. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
 15. Zatrudnianie pracowników.
 16. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 17. Podejmowanie innych uchwał związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 18. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 19. Informowanie członków o bieżącej działalności Zarządu.
 20. Udzielanie odpowiedzi na zapytania Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni.
 21. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Członków Stowarzyszenia.
 22. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
 3. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie statutowej działalności Stowarzyszenia.
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 5. Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu na  Walnym Zebraniu Członków.
 6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

Skreślony

§ 27

Skreślony

§ 28

Skreślony

§ 29

Skreślony

§ 30

Skreślony

§ 31

Skreślony

§ 32

Skreślony

§ 33

W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu który uległ zmieszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu wybranego.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE

§ 34

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, oraz fundusze
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  a) składki członkowskie,
  b) dotacje,
  c) wpływy z działalności statutowej,
  d) dochody z posiadanych nieruchomości i ruchomości,
  e) dochody z ofiarności publicznej.
  f)  wartości niematerialne i prawne.

§ 35

 1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 36

Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają za zobowiązania Stowarzyszenia własnym majątkiem.

§ 37

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa, działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 38

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118