REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁÓW
PARALOTNIOWYCH MISTRZÓW POLSKI 2016

Definicje:

FAI                               Międzynarodowa Federacja Lotnicza

AP                                Aeroklub Polski

KLiP                             Komisja Lotniowa i Paralotniowa AP

Klub                            Formalne i nieformalne organizacje działające w sporcie paralotniowym zamierzające rywalizować o tytuł Drużynowego Mistrza Polski (m.in. szkoły, stowarzyszenia czy kluby sportowe, jak również nieformalne kluby paralotniowe istniejące i działające aktywnie)

Drużyna                     Reprezentacja danego klubu zgłoszona do rywalizacji o tytuł DMP

Członek drużyny    Pilot, który zadeklarował przynależność do danego klubu i reprezentuje go w rywalizacji drużynowej

 1. Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2016 rozgrywane będą w dniach 22-28 maja w Tolminie w Słowenii.
 2. Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2016 rozgrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Sportowego FAI oraz regulaminu Otwartych Paralotniowych Mistrzostw Polski i Węgier 2016. Każdy pilot biorący udział w zawodach ma obowiązek zapoznać się z przepisami ww. regulaminów oraz Części Ogólnej i Części 7B Kodeksu Sportowego FAI i ich przestrzegać. Niniejsze przepisy regulują sposób przyznawania tytułów Mistrzów Polski.
 3. Warunki rywalizacji i klasyfikacji w Paralotniowych Mistrzostwach Polski 2016:

3.1.    ważna licencja FAI wydana przez AP,
3.2.    paralotnia certyfikowana zgodnie ze standardem EN 926, LTF 91/09 lub CCC (zabronione są wszelkie modyfikacje skrzydeł, za wyjątkiem długości linek sterówek; pilot musi latać w zakresie wagowym skrzydła).

 1. Piloci będą klasyfikowani w następujących kategoriach:

4.1.    Generalnej,
4.2.    Sportowej (paralotnie maks. EN C lub LTF 2),
4.3.    Kobiecej,
4.4.    Drużynowej.

 1. We wszystkich kategoriach zostaną przyznane tytuły Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Polski.
 2. Na klasyfikację generalną Mistrzostw Polski w kategoriach indywidualnych będą składały się punkty ze wszystkich ważnych konkurencji rozegranych podczas zawodów. Szczegóły konfiguracji systemu punktacji zostaną podane na briefingu przed zawodami.
 1. Reguły rywalizacji drużynowej:

7.1.      W rywalizacji o tytuł Drużynowego Mistrza Polski mogą uczestniczyć drużyny paralotniowe składające się z maksymalnie 5 pilotów. KLiP zaleca, żeby w każdej drużynie znajdowała się przynajmniej 1 kobieta.
7.2.      Drużyny reprezentują kluby, szkoły i stowarzyszenia paralotniowe działające na terenie Polski i innych krajów europejskich.
7.3.      Drużyny mogą też reprezentować kluby nieformalne, niezarejestrowane w żadnej ewidencji, pod warunkiem, że funkcjonują aktywnie, w sposób ciągły, minimum 1 rok.
7.4.      Drużyny reprezentujące kluby istniejące krócej niż 1 rok muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez KLiP.
7.5.      Kluby pragnące rywalizować o tytuł DMP muszą się zarejestrować w KLiP (poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego nazwę i listę pilotów – członków klubu – chcących brać udział w rywalizacji na adres e-mail komisja.paralotnie@gmail.com).
7.6.      Żaden pilot nie może reprezentować więcej niż 1 drużyny.
7.7.      W przypadku, gdy pilot reprezentuje klub inny niż klub, poprzez który uzyskał licencję sportową FAI musi uzyskać pisemną zgodę tego klubu na reprezentowanie innego klubu.
7.8.      Rejestracja klubu w KLiP pod kątem rywalizacji w DMP może nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datą zawodów.
7.9.      Każdy klub może wystawić maksymalnie dwie 5-osobowe drużyny.
7.10.  W zgłoszeniu do KLiP każdy klub powinien zadeklarować nazwiska pilotów mogących reprezentować drużyny klubowe.
7.11.  Po zgłoszeniu do KLiP piloci nie mogą zmieniać przynależności klubowej przed DMP.
7.12.  W ramach klubu składy drużyn mogą być budowane w dowolny sposób. Ostateczny skład drużyn musi być uzgodniony w dniu rejestracji do zawodów.
7.13.  W przypadku, gdyby któryś z członków drużyny musiał zrezygnować z rywalizacji w trakcie zawodów, może zostać zastąpiony przez innego pilota z tego samego klubu.
7.14.  Nie jest możliwe przystąpienie do rywalizacji drużyny powstałej ad hoc, wyłącznie na potrzeby zawodów.
7.15.  Nazwy drużyn powinny uwzględniać powagę sportu. Drużyny mające w nazwie słowa wulgarne i/lub obraźliwe nie będą akceptowane.
7.16.  Wyniki najlepszych 3 zawodników danej drużyny w danej konkurencji są liczone do ustalenia punktacji i miejsca drużyny w danej konkurencji.
7.17.  Suma uzyskanych punktów przez drużyny we wszystkich konkurencjach daje ostateczny wynik rywalizacji drużynowej. Wygrywa drużyna, która we wszystkich konkurencjach zdobędzie najwięcej punktów.
7.18.  W trakcie rozgrywania zawodów w formule Polish Open, do klasyfikacji drużynowej o tytuł DMP liczone będą wyłącznie kluby zarejestrowane w KLiP. Drużyny zagraniczne i polskie niezarejestrowane w KLiP mogą rywalizować w jedynie w nieformalnej klasyfikacji drużyn w ramach Polish Open.

 1. Tytuły mistrzów Polski zostaną przyznane w przypadku, gdy suma punktów zwycięzców poszczególnych konkurencji w obu edycjach, liczonych wg formuły GAP, wyniesie przynajmniej 1500.
 2. Dyplomy, puchary i medale zostaną wręczone w następujących kategoriach klasyfikacji Mistrzostw Polski:
  – 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji generalnej,
  – 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji sportowej,
  – 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji kobiecej,
  – 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej.
 3. Odwołania od decyzji rady ds. protestów oraz skargi dotyczące niezgodności z regulaminem mogą być składane pisemnie w terminie 14 dni od oficjalnego zakończenia zawodów na adres korespondencyjny Aeroklubu Polskiego (decyduje data stempla pocztowego). Dalsze postępowanie jest zgodne z „Regulaminem dyscyplinarnym Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego”.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Zarządu AP.
 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118