Regulamin

Polish and Lithuanian Paragliding Open Championships
(Otwartych Paralotniowych Mistrzostw Polski i Litwy)

8 – 14 czerwca 2014, Gabrje, Słowenia

1. Informacje ogólne

1.1. Otwarte Paralotniowe Mistrzostwa Polski i Litwy rozgrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Sportowego FAI. Każdy pilot biorący udział w zawodach ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać przepisów Części Ogólnej oraz Części 7B (Cz7B) Kodeksu Sportowego FAI. Wszystkie numery referencyjne w regulaminie odnoszą się do Części 7B z dnia 1 maja 2013. Niniejszy regulamin precyzuje zapisy Kodeksu i jest wobec niego nadrzędny.

1.2. Celem zawodów jest zapewnienie bezpiecznego i sprawiedliwego współzawodnictwa, które ma wyłonić zwycięzcę zawodów oraz wzmocnić więzi przyjaźni między pilotami wszelkich narodowości. W zawodach biorą udział piloci zainteresowani współzawodnictwem i podnoszeniem swoich umiejętności w zakresie uprawiania paralotniarstwa.

1.3. Zawody są otwarte dla wszystkich zawodników posiadających ważną licencję sportową FAI w dyscyplinie paralotniarstwo.

1.4. Piloci biorący udział w zawodach ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za swoje loty podczas zawodów i treningu oraz za sytuacje, które mogą wyniknąć z ich powodu. Pilot ma obowiązek zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także postępować w taki sposób, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych pilotów podczas zawodów. Warunkiem uczestnictwa w polskich zawodach jest zrzeczenie się roszczeń wobec organizatorów oraz Aeroklubu Polski.

1.5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Zawodnicy nieprzestrzegający zasad bezpieczeństwa oraz zachowujący się w sposób niesportowy mogą zostać ukarani, łącznie z dyskwalifikacją z zawodów.

1.6. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia wszystkim bezpiecznych i sprawiedliwych warunków rywalizacji.

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie zawodów oraz opłacenie wpisowego. Dopiero po opłaceniu wpisowego rejestracja jest uważana za pełną.

2.2. Podczas rejestracji w biurze zawodów pilot ma obowiązek osobiście przedstawić następujące dokumenty:

a. ważną licencję FAI,
b. kartę IPPI 5,
c. dowód ubezpieczenia OC na kwotę wymaganą miejscowymi przepisami,
d. dowód ubezpieczenia KL (pokrywającego koszty leczenia, akcję ratowniczą i powrót do kraju).

Bez ww. dokumentów pilot nie zostanie dopuszczony do zawodów.

2.3. Podczas rejestracji w biurze zawodów pilot musi podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw do roszczeń.

2.4. Pilot musi posiadać sprawną paralotnię, uprząż z protektorem, kask, system hamujący oraz radio. Ww. sprzęt każdy pilot zapewnia sobie we własnym zakresie.

2.5. Skrzydła niecertyfikowane nie będą dopuszczone do zawodów.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do zawodów dowolnego pilota.

2.7. Maksymalna liczba zawodników mogących wziąć udział w zawodach jest ustalana przez kierownika zawodów i ogłoszona na oficjalnej stronie zawodów. Kierownik zawodów ma prawo dopuścić do zawodów większą liczbę pilotów, niż to było początkowo ogłoszone (nie przekraczając limitu 150 pilotów).

2.8. Piloci, którzy nie mogą być obecni podczas oficjalnego okresu rejestracji w biurze zawodów muszą powiadomić o tym organizatora, aby nie stracić swojego miejsca. Miejsca pilotów, którzy nie powiadomią organizatora, mogą zostać zaoferowane pilotom zgłąszającym swój akces w biurze zawodów, o ile będą spełniać kryteria kwalifikacyjne.

2.9. Anulowanie rejestracji.

Każdy pilot, który anuluje udział w zawodach, dostanie zwrot wpisowego na następujących zasadach:

a. Anulowanie nie później niż 09.05.2014 – zwrot pełnej kwoty pomniejszonej o koszty bankowe.
b. Anulowanie od 10.05.2014– pilot otrzyma zwrot wpisowego (pomniejszonego o ewentualne koszty bankowe) jedynie w przypadku, gdy lista startowa będzie pełna i znajdzie się zawodnik, który będzie chciał wykorzystać zwalniane miejsce.
c. Jeśli zawody zostaną odwołane, wpisowe zostanie zwrócone w całości, minus koszty przelewu.

3. Klasy paralotni i klasyfikacje

3.1. Wszyscy startujący piloci będą klasyfikowani w poniższych klasach:

• Seryjnej (serial) – wszyscy latający na paralotniach certyfikowanych;
• Sportowej (sport) – latający na paralotniach nie przekraczających certyfikacji LTF (DHV) 2, Afnor Standard lub EN C;
• Kobiecej;
• Drużynowej.

3.2. Drużyny mogą składać się maksymalnie z 5 pilotów. Na klasyfikację drużynową składa się suma najlepszych trzech wyników pilotów drużyny z każdej konkurencji.

3.3. Zmiany w paralotni:

3.3.1. Paralotnie muszą być użytkowane zgodnie z ich certyfikatem i niedopuszczone jest dokonywanie w nich żadnych zmian niezgodnych z certyfikacją. Paralotnia, która została nawet w najmniejszym stopniu zmodyfikowana w porównaniu z certyfikatem lub skrzydło, które nie przeszło testów, nie będą dopuszczone do zawodów.

3.3.2. Zmiana paralotni podczas trwania imprezy, bez uzgodnienia z kierownikiem zawodów, będzie karana dyskwalifikacją.

3.3.3. Każde uszkodzenie skrzydła musi być bezzwłocznie zgłoszone do organizatora, po czym skrzydło może być naprawione i dopuszczone do eksploatacji. Wszystkie części zamienione muszą dokładnie odpowiadać oryginalnym specyfikacjom.

3.3.4. Organizator ma prawo kontroli paralotni i sprzętu w całym okresie trwania zawodów. Jeżeli zostanie złożony protest dotyczący danego skrzydła, to zostanie ono sprawdzone. Obowiązkiem pilota jest udowodnienie, że jego skrzydło jest zgodne z konfiguracją certyfikacyjną oraz że nie przekracza on zakresu wagowego skrzydła. Pilot ma obowiązek dostarczyć dane techniczne oraz certyfikat skrzydła na żądanie organizatora. Jeżeli skrzydło nie spełnia kryteriów certyfikacyjnych, pilot zostanie zdyskwalifikowany z zawodów.

4. Kierownictwo zawodów

4.1. Dyrektor zawodów:

odpowiada za przeprowadzenie zawodów od strony organizacyjnej, wspomagany przez innych funkcyjnych.

4.2. Zastępca kierownika zawodów:

pomaga kierownikowi zawodów we wszystkich czynnościach.

4.3. Kierownik ds bezpieczeństwa:

czuwa nad bezpiecznym przeprowadzeniem zawodów.

5. Rady pilotów

5.1. Przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji zostaną powołane następujące rady pilotów:

5.1.1. Rada ds. ustalania konkurencji, składająca się z następujących osób:

• osoby wybranej przez kierownika zawodów,
• 2 pilotów wybranych w głosowaniu podczas rejestracji przez wszystkich zawodników, z listy przedstawionej przez organizatora.

Rada ta służy jako ciało doradcze kierownika zawodów w sprawie ustalania szczegółów konkurencji.

5.1.2. Rada ds. bezpieczeństwa, składająca się z 3 pilotów nominowanych przez kierownika zawodów.

Rada ta służy jako ciało doradcze kierownika zawodów w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa.

5.1.3. Rada ds. rozpatrywania protestów, składająca się z 3 pilotów reprezentujących różne kraje, wybranych w głosowaniu podczas rejestracji przez wszystkich pilotów z listy startowej. Jeśli osobą składającą protest jest członek rady, zostanie on zastąpiony na czas jego rozpatrywania przez innego pilota decyzją kierownika zawodów. Rada podejmuje ostateczną, niepodważalną decyzję w sprawie protestu.

6. Zasady dotyczące bezpieczeństwa

6.1. Każdy pilot ma obowiązek zapoznać się z i przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotów zawartych w Części 7B Kodeksu Sportowego FAI, w szczególności w Rozdziale 16.

6.2. Każdy pilot jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ruchu lotniczego kraju, w którym odbywają się zawody.

6.3. Każdego dnia kierownik zawodów ustala kierunek krążenia obowiązujący na określonym obszarze i/lub w określonym czasie.

6.4. Zawodnicy mają obowiązek informowania kierownika zawodów i innych pilotów o sytuacjach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo rozgrywania zawodów.

6.5. Zabronione są manewry niebezpieczne dla innych pilotów lub publiczności. Akrobacja, latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie przepisów i niesportowe zachowanie są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację zawodnika.

6.6. Pilot może latać tylko pod warunkiem, że jest w dobrej kondycji zdrowotnej. Każdy pilot zobowiązany jest zgłaszać kierownikowi zawodów ewentualne obrażenia i choroby, a także używanie leków, mogących mieć wpływ na zachowanie w czasie lotu.

6.7. Zakazane jest wykonywanie lotów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Pilot ma obowiązek poddać się badaniu/kontroli antydopingowej na żądanie kierownika zawodów.

6.8. Kierownik zawodów może przerwać konkurencję w każdej chwili ze względów bezpieczeństwa.

6.9. Kierownik zawodów może wprowadzić całkowity zakaz lotów w dniu, gdy konkurencja zostaje odwołana.

6.10. Organizator rozpocznie akcję ratunkową, jeżeli piloci nie zgłoszą lądowania w określonym przedziale czasu po zakończeniu konkurencji.

6.11. W przypadku bezmyślnego i nieuzasadnionego niepowiadomienia organizatorów o bezpiecznie zakończonym locie, pilot ponosi koszty akcji przeprowadzonej przez organizatora.

6.12. Wszyscy piloci muszą spakować paralotnię bezzwłocznie po lądowaniu. Niezłożona paralotnia leżąca na ziemi oznacza „potrzebuję pomocy”.

6.13. Koszty akcji ratunkowej prowadzonej przez specjalistyczne służby oraz koszty medyczne, które ewentualnie wynikną, obciążają pilota i jego ubezpieczyciela.

7. Odprawy

7.1. Wszystkie informacje dotyczące zawodów i rozgrywanych konkurencji będą podawane na odprawach i/lub wywieszane w miejscu wskazanym przez organizatora.

7.2. Rodzaje odpraw

7.2.1. Odprawa generalna – odbywa się przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji. Omawiane są na niej kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwa. Każdy pilot ma obowiązek osobistego uczestnictwa w odprawie generalnej.

7.2.2. Odprawa informacyjna – odbywa się w biurze zawodów lub innym wyznaczonym miejscu. Każdy pilot jest zobowiązany do uczestnictwa w odprawach informacyjnych osobiście lub przez przedstawiciela (szefa drużyny lub innego pilota).

7.2.3. Odprawa do konkurencji (przedstartowa) – odbywa się na startowisku w obecności wszystkich pilotów.

7.3. Pilot ponosi odpowiedzialność za zaznajomienie się z informacjami podanymi na odprawach i tablicy ogłoszeń. Terminy odpraw będą podawane przez kierownika zawodów.

7.4. Dane dotyczące rozgrywanej konkurencji podawane są na tablicy informacyjnej. Okno startowe może zostać otwarte nie wcześniej niż po 15 minutach od zakończenia odprawy.

7.5. Wszystkie odprawy będą prowadzone najpierw w języku angielskim, a następnie w języku polskim.

7.6. Po zakończeniu odprawy przedstartowej, każdy pilot, który chce wystartować w konkurencji musi podpisać listę startową, poświadczając swoim podpisem, że był obecny na odprawie i zrozumiał jej treść. Pilot, który nie podpisze listy nie ma prawa startu w konkurencji.

7.7. W przypadku, gdy będzie stosowany Livetracking i każdy zawodnik otrzyma lokalizator, nie będzie listy startowej, ale każdy pilot będzie miał obowiązek odebrać swój lokalizator przed konkurencją. Jeżeli tego nie zrobi, to nie może brać udziału w konkurencji.

8. Start do konkurencji

8.1. Start do konkurencji jest dozwolony wyłącznie w czasie otwarcia okna startowego.

8.2. Obszar, z którego wolno startować będzie ogłoszony przez sędziego startowego na odprawie.

8.3. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc startowych, sędzia startowy może zarządzić start uporządkowany. W każdym przypadku 10 najlepszych zawodników z klasyfikacji generalnej, 5 z klasyfikacji polskich pilotów oraz 5 najlepszych kobiet może startować poza kolejnością, jednak za każdym razem muszą zapytać o zgodę sędziego startowego.

8.4. Kierownik zawodów lub sędzia startowy mogą zamknąć start w warunkach niebezpiecznych. Okno zostanie przedłużone o czas, w którym było zamknięte, jednak czas ten nie może przekroczyć wcześniej ustalonego czasu na przedłużenie.

8.5. Za podjęcie decyzji o starcie odpowiedzialny jest wyłącznie pilot.

8.6. W przypadku, gdy po starcie pilot jest zmuszony wylądować ze względów bezpieczeństwa, może on zostać dopuszczony do ponownego startu przez sędziego startowego. Jednak start czasu do konkurencji będzie liczony od momentu pierwszego lotu.

9. Środki łączności i pomoc z zewnątrz

9.1. Zaleca się, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy posiadali radia na pasmo 2 m oraz telefony komórkowe. Zalecane są także wszelkie inne urządzenia, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pilotów.

9.2. Organizator wyznaczy częstotliwość podstawową do celów łączności z zawodnikami i organizatorem. W czasie trwania konkurencji zawodnicy mają obowiązek prowadzenia ciągłego nasłuchu na tej częstotliwości. Komunikacja na tej częstotliwości może dotyczyć jedynie kwestii bezpieczeństwa.

9.3. Organizator wyznaczy także częstotliwość używaną do zwózki po wylądowaniu.

9.4. Zawodnicy mają obowiązek przekazywania za pośrednictwem posiadanych środków łączności wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, w tym także informacji o miejscu i skutkach lądowania w terenie innych pilotów.

9.5. Konkurencje powinny być rozgrywane między indywidualnymi pilotami bez pomocy i kontroli z zewnątrz.

9.6. Prowadzenie lub pomoc w wyszukiwaniu noszeń przez osoby i paralotnie nie biorące udziału w zawodach lub inne aparaty latające jest zabronione.

10. Lądowanie

10.1. Na odprawie do konkurencji zostanie ogłoszony czas zamknięcia mety. Zawodnik, który wyląduje na mecie po jej zamknięciu nie otrzyma punktów za prędkość, a jego pozycja będzie liczona jako najlepsza pozycja wg GPS do momentu zamknięcia mety.

10.2. Na odprawie startowej może także zostać ogłoszony ostateczny czas lądowania. Pilot ma obowiązek wylądować bezpiecznie przed tym czasem. W przypadku, gdy bezpieczne lądowanie nie jest możliwe, pilot musi wylądować przy najbliższej sposobności.

10.3. Po wylądowaniu każdy pilot ma obowiązek zameldować się u organizatora. Procedura meldunku zostanie podana na odprawie informacyjnej. Ostateczny czas meldunku będzie podawany na odprawie startowej.

10.4. Każdy pilot, który podpisał listę startową ma obowiązek odmeldować się po wylądowaniu i zdać GPS do odczytu trasy.

11. Pomoc pilotom w niebezpieczeństwie

11.1. Każdy pilot, który jest świadkiem wypadku lub otrzyma sygnał wezwania pomocy, musi jak najszybciej poinformować o tym organizatora lub inne osoby, podając miejsce wypadku, krótki opis zdarzenia oraz dane pilota lub paralotni biorącej w nim udział.

11.2. W czasie trwania akcji ratunkowej piloci proszeni są o prowadzenie tylko niezbędnej korespondencji przez radio.

11.3. Zawodnik, który wylądował aby udzielić pomocy rannemu pilotowi nie powinien być poszkodowany w punktacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik zawodów, na podstawie zaleceń sędziego.

12. Uznanie konkurencji i zawodów za ważne

12.1. Konkurencja jest ważna, gdy co najmniej 20% zawodników pokona odległość określoną jako minimum.

12.2. Okno startowe do konkurencji musi być otwarte przez okres dający każdemu zawodnikowi co najmniej 30 sekund na start.

12.3. Zatrzymanie konkurencji:

kierownik zawodów może zatrzymać rozpoczętą konkurencję, jeśli uzna, że warunki stały się niebezpieczne. Zatrzymanie konkurencji zostaje ogłoszone na częstotliwości organizatora. Po zatrzymaniu konkurencji piloci powinni skierować się w stronę bezpiecznego lądowiska. Jeśli jest to konkurencja typu Race to Goal i do momentu zatrzymania konkurencji przynajmniej jeden pilot osiągnie metę lub przynajmniej jeden pilot osiągnie dystans nominalny, konkurencja będzie punktowana. Jeśli nie, konkurencja zostaje unieważniona.

12.4. Unieważnienie konkurencji:

po czasie zamknięcia mety konkurencja może zostać unieważniona jedynie na podstawie decyzji rady ds. bezpieczeństwa.

12.5. Zawody będą uznane za ważne, jeśli rozegrana zostanie przynajmniej jedna ważna konkurencja.

13. Kary

13.1. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów Części Ogólnej oraz Części 7B Kodeksu Sportowego FAI pilot może otrzymać karę. O wysokości kary decyduje każdorazowo kierownik zawodów na podstawie opinii sędziego zawodów. Nie dotyczy to przewinień wymienionych w punkcie 5.7.3 Cz7B, które będą karane zgodnie z jego zapisami.

13.2. Punkty ujemne wynikające z kary za przewinienie w konkurencji nie będą naliczane.

13.3. W przypadku, gdy konkurencja zostaje odwołana, o karze decyduje każdorazowo kierownik zawodów, opierając się na opinii sędziego i przepisach kodeksu FAI. W takim przypadku kara punktowa może być nałożona na punktację pilota w klasyfikacji generalnej.

14. Skargi i protesty

14.1. Skargi i protesty z powołaniem się na punkt regulaminu zawodów lub kodeksu muszą być złożone na piśmie i doręczone kierownikowi zawodów.

14.2. Aby umożliwić jak najszybsze rozpatrzenie, skargi powinny być zgłaszane jak najszybciej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, jednak nie później niż w ciągu 2 godzin po ich wywieszeniu. Nie dotyczy to ostatniej konkurencji, gdzie limit wynosi 30 minut.

14.3. Jeśli pilot nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi, może złożyć protest. Protesty muszą być złożone nie później niż w ciągu 2 godzin po decyzji w sprawie zgłoszonej wcześniej skargi. Nie dotyczy to ostatniej konkurencji, gdzie limit wynosi 30 minut.

14.4. Opłata za protest wynosi 20 euro i nie podlega zwrotowi w razie oddalenia protestu.

14.5. Skargi rozpatruje kierownik zawodów na podstawie opinii sędziego, a protesty rozpatruje międzynarodowa rada ds. protestów.

15. Punktacja i wyniki

15.1. Szczegóły dotyczące weryfikacji lotu są opisane w rozdziale 14 Cz7B.

15.2. Punktacja za konkurencje będzie naliczana według formuły GAP 2013. Wszystkie parametry formuły zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji i pozostaną niezmienione do końca zawodów.

15.3. Organizator wywiesi wyniki na tablicy ogłoszeń jak najszybciej to będzie możliwe po zakończeniu sczytywania GPSów.

15.4. Po zakończeniu zawodów organizator wyśle oficjalne wyniki do komisji CIVL, aby mogły zostać uwzględnione w rankingu WPRS.

16. Nagrody

16.1. Nagrody i puchary zostaną wręczone w następujących kategoriach klasyfikacji:

• 1, 2 i 3 miejsce w klasie seryjnej,
• 1, 2 i 3 miejsce w klasie sportowej,
• 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji kobiecej,
• 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118