FAQ

Tak. Taki obowiązek nakłada na pilotów ustawodawca w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU z dnia 5 października 2007 r.

Tak. OC wykupione dla ochrony pilota tandemu może być użyte do likwidacji szkód i ich następstw spowodowanych bezpośrednio przez pasażera tandemu. Trudno jednak wyobrazić sobie taką sytuację, choć nie jest ona wykluczona.

Tak, o ile zostaną członkami PSP. Ustawodawca nakłada obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla pilotów statków powietrznych i ustala wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia w zależności od wagi statku powietrznego. Dla pilotów paralotni i lotni jest to zakres od 70 kg do 495 kg i suma 20 000 SDR.

Tak. OC pilota, w tym pilota tandemu, pokrywa skutki szkód osobowych i rzeczowych. Oznacza to, że jeśli z powodu błędu pilota, jego pasażer zostanie poszkodowany, to skutki te zostaną pokryte z OC piltota.

Tak. Polisa zbiorowa OC dotyczy paralotniarzy i lotniarzy, którzy należą do PSP. Nie ma innych ograniczeń w tym względzie i przynależność bądź jej brak do innych organizacji niż PSP nie ogranicza możliwości skorzystania z ubezpieczenia OC.

Tak. Zakres ubezpieczenia rozszerzony o czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego – warunek: osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Tak. Polskie prawo dopuszcza wykonywanie lotów przez pilotów posiadających inne świadectwa Kwalifikacji niż te, które są wydawane w Polsce. Tym samym warunki ubezpieczenia będą spełnione o ile pilot stanie się wcześniej członkiem PSP.

Polskie prawo jasno określa kto jest uprawniony do wykonywania lotów. Z zapisu tego wynika, że uczeń w trakcie szkolenia może wykonywać loty pod nadzorem instruktora. Oznacza to, że pilot bez ŚK nie powinien wykonywać samodzielnie lotów i ubezpieczyciel może potraktować takiego ucznia nie jak pilota, tylko jak osobę wykonującą czynność bez odpowiednich uprawnień i tym samym odmówić wypłaty odszkodowania. Jeśli wykonuje loty pod nadzorem instruktora, to na instruktorze spoczywa obowiązek posiadania odpowiedniego ubezpieczenia dla siebie i dla ucznia.

Mamy jeden wyjątek wynegocjowany w Hestii:

Zakres ubezpieczenia rozszerzony o końcowy egzamin praktyczny pilota-ucznia, ochrona polisy rozpoczyna się w dniu zdawania egzaminu i trwa do końca okresu ubezpieczeniowego, pod warunkiem zaliczenia egzaminu. W przypadku nie zaliczenia egzaminu ochrona polisy zostaje wstrzymana do terminu następnego egzaminu.

Tak. Co prawda zbiorowa polisa OC dla PSP oparta jest na OWU OC w życiu prywatnym, jednak treść polisy rozszerza jej zakres między innymi o uprawianie paralotniarstwa i lotniarstwa w ramach zorganizowanych sekcji i klubów sportowych. Zarówno AZS jak i Aeroklub należą do tych kategorii.

Nie, gdyż z uwagi na liczbę ubezpieczeń oferowanych przez PSP byłoby to niepraktyczne. Natomiast składkę członkowską (za rok 2014: 40 zł) można opłacić tym samym przelewem co opłatę za ubezpieczenie.

Odpowiedzialność OC za szkody w mieniu i na osobie (czyli uczeń, pilot, instruktor) jak najbardziej są objęte (czy to na OWU paralotniarza czy instruktora). Płot, ogródek, linia napowietrzna – przez co oprócz uszkodzenia trakcji następuje brak w dostawie prądu i np. jakieś przedsiębiorstwo ma przestój (psuje się żywność) wtedy objęte są również utracone korzyści (są to zapisy w owu): to co klient mógłby osiągnąć jakby nie było szkody (sprzedaż żywność), potwierdzenie odpowiedzialności za szkody na pojazdach mechanicznych.

Różnica polega na tym, że składka 520 zł obejmuje komercyjne, czyli zarobkowe uprawianie sportu. Wykupując tę polisę mamy również pokrycie szkody podczas niezarobkowego latania. Jak się ma to do zapisu w paragrafie 3, ust. 1, pkt. 1? – Nadrzędne są zapisy polisy, a nie OWU.

Rozszerzenie dotyczące pasażera – jest to objęcie ochroną pasażera, gdyby jemu stała się szkoda. Nie ma polisy, z której byłaby odpowiedzialność pasażera wobec osób trzecich. Oceniając ryzyko, jaką szkodę może wyrządzić pasażer zawsze musi być wina, żeby była odpowiedzialność. Musi być wykupiona taka opcja (lot – start nie pieszy), gdyż określają to przepisy.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118