Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego

1 lutego 2014 Polskie Stowarzyszenie Sportowe wzięło udział w Nadzwyczajnym Kongresie Aeroklubu Polskiego. Stowarzyszenie reprezentowali Karolina Kocięcka z Zarządu oraz Mirosław Górski z Komisji Rewizyjnej.

Kongres rozpoczął się w drugim terminie, czyli o godzinie 10:15.

Jako pierwsze w planie było wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego Włodzimierza Skalika, który mówił m.in. o tym, że po przekształceniu się AP w związek 12 stowarzyszeń skorzystało z możliwości przyłączenia się do niego, a z tych 4 były obecne na kongresie (m.in. PSP oraz grupa Falco 2, reprezentowana przez Adama Paskę).

W momencie rozpoczęcia obrad na sali było obecnych 42 delegatów posiadających w sumie 153 głosy. PSP, zgodnie z parytetami,  posiadało największą możliwą liczbę głosów, czyli 8.

Następnie został przyjęty regulamin obrad – jednogłośnie. Prezes Skalik zaproponował na przewodniczącego p. Jacka Turczyńskiego z Aeroklubu Krakowskiego  (5 głosów wstrzymało się, reszta za), a na sekretarza p.  Agnieszkę Hibner z Aeroklubu Łódzkiego (5 głosów wstrzymało się, reszta za). Do komisji skrutacyjnej zostali powołani Adam Paska, Marek Koziński i Paweł Kos ( 116 głosów za).

Następnie rozpoczęła się krótka dyskusja nt. porządku obrad. AP zgłosiło autopoprawkę w postaci wykreślenia punktu 11 i 14.d (dot. zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci AMO/CAMO CSS AP w Lesznie) na prośbę władz centralnej szkoły szybowcowej w Lesznie. Porządek został przyjęty 94 głosami.


Kolejnym punktem było przedstawienie projektu Regulaminu dyscyplinarnego AP (ostatnia wersja z dn. 29.01.2014). Głos w imieniu zarządu AP zabrał mec. Marek Pałus. Oto mniej więcej, co powiedział:

Istnieje regulamin dyscyplinarny. Skąd potrzeba nowego? Lepszej jakości przepisów. Wada dotychczasowego: przepisy dyscyplinarne mają charakter quasi-karny. To są przepisy dotyczące najcięższej kategorii oddziaływania AP w stosunku do sportowców, bo niosą za sobą nakładanie sankcji, w tym tych najcięższych, czyli pozbawienie możliwości udziału w zawodach. W związku z tym (przepisy o charakterze sanacyjnym – muszą być zbliżone do przepisów kodeksu karnego) – musi być sprecyzowane, co jest przewinieniem i jakie są kary za konkretne przewinienia (w obecnie obowiązującym regulaminie tego nie ma). Uzupełnienie przepisów dyscyplinarnych o część szczegółową. Katalog szczegółowych kar dyscyplinarnych ograniczono do niezbędnego minimum.

2 kwestia: znaczne zmniejszenie katalogu możliwych kar: tylko do dwóch (z 6 dotychczasowych) – zawieszenie czasowe i kara pieniężna (niektóre z tych starych kar są fikcją – np. czasowy zakaz wyjazdów zagranicznych w celach sportowych).

3 zmiana: zmiana procedury postępowania  – organ dyscyplinarny, nie tak jak do tej pory komisja dyscyplinarna właściwa dla danej dyscypliny, ale wprowadzenie jednoosobowej pierwszej instancji (single judge). Pojawiły się głosy, że ciężko będzie kogoś takiego znaleźć (prawnik związany ze sportem) – ale, to nie musi by osoba ze środowiska.  Dodatkowym atutem jest szybkość podejmowania decyzji (którą wiele osób krytykowało). Propozycja też jest taka, żeby powołać w AP komisję odwoławczą, która będzie rozpatrywać odwołania także w innych kwestiach. Kolejna uwaga zgłaszana w trybie poprawek do projektu: czy nie można powierzyć spraw odwoławczych trybunałowi arbitrażowemu ds. sportu przy PKOL? Odpowiedź:  ten trybunał stracił rangę, gdyż został wykreślony z ustawy o sporcie. Poza tym postępowanie w trybunale jest długotrwałe i kosztowne (w propozycji są koszty minimalne – 500 zł, a koszty trybunału to minimum 4000 zł).

W trakcie konsultacji zgłaszano też brak odniesienia do przepisów antydopingowych: w 2011 r. zostały opracowane przez Krajową Komisję do Spraw Zwalczania Dopingu w Sporcie Modelowe reguły antydopingowe. Te reguły będą funkcjonować jako osobny dokument. (Mecenas zauważył też, że w sportach lotniczych doping jest ogromną rzadkością).

Mecenas zgłosił też dwie autopoprawki ZAP: z regulaminu miały by być wykreślone w całości punkty 2 i 9 z § 20. Zwrócił też uwagę, że mocno zostały obniżone proponowane kary pieniężne i został określony tylko ich górny zakres, czyli kara może się zaczynać od 1 grosza. Na zarzut, że będzie to kolejny sposób na wyciąganie pieniędzy ze środowiska podał informację, że w ciągu ostatnich kilku lat spraw dyscyplinarnych w AP było zaledwie 3.


Następnie zgłaszane były uwagi delegatów.

Jacek Muzioł: brakuje odniesienia do art. 10 ustawy o sporcie.  Nie ma co się stanie, jeżeli zawodnik będzie członkiem 2 klubów sportowych. Niejasna definicja klubu sportowego. (Prezes zauważył, że kwestia podwójnego członkostwa to nie kwestia tego dokumentu.)

Przedstawiciel Aeroklubu PLL LOT:  jaki jest sens stosowania kar pieniężnych i sposób egzekwowania? Odpowiedź mecenasa: kara pieniężna jest dotkliwa. Za wykonanie odpowiedzialny jest klub – ale, żeby kara miała sens, musi być sposób egzekucji kary (to zapis bardzo mocno krytykowany) .

Adam Paska: powinna pozostać kara nagany. Nasz sport jest bardzo amatorski i nagana jednak ma charakter kary i jest ostrzeżeniem.  Jestem też za pozostawieniem punktu 2 (ale ze zmianą na ‘podczas zawodów’).  Punkt 8 – bardzo nieścisła definicja ‘dokumentacji’.

Były też głosy, że w § 10 pkt. 6 zbyt krótki jest okres, po którym nie można już ukarać zawodnika. Mecenas wyjaśnił, że okres 6 miesięcy jest kompromisem, gdyż były także głosy, żeby ten okres skrócić, gdyż może on paraliżować działalność sportową (np. wyłanianie kadry).

Zgłoszone zostały uwagi, co do definicji  z § 2.

Dużo było uwag krytycznych co do krótkiego czasu na konsultacje oraz niedopracowanie regulaminu i padały propozycje, żeby dać  sobie czas do następnego kongresu, który odbędzie się już za 2 miesiące i dopracować go porządnie (takie też pozostało zdanie PSP). Prezes AP argumentował ten pośpiech w ten sposób, że bez zatwierdzenia tego regulaminu nie mogą ruszyć prace nad innymi ważnymi dokumentami, które wymagają zmian.

Po wszystkich dyskusjach ZAP ogłosił wszystkie autopoprawki do projektu z dn. 29.01.2014: poprawa kilku definicji (np. wprowadzenie def. komisarza sportowego), dodanie kary nagany w § 12 pkt 1.a, wykreślenie pkt. 2 i 9 z § 20.

Po przerwie zostały przedstawione projekty regulaminów szkół lotniczych (GSS i CSS). Prezes AP przedstawił najistotniejsze zmiany i z czego one wynikały. Najważniejsze było dostosowanie regulaminów do nowego statutu AP. Po drugie zaproponowano zmianę struktury rad poszczególnych szkół: 3 osoby wybrane przez zarząd AP i 2 przez Komisję szybowcową (do tej pory GSS: 2 przedstawicieli Zarząd AP, 2 Komisja szybowcowa, 2 zgromadzenie donatorów + 1 osoba dokooptowana przez zarząd z przedstawicieli samorządów; podobnie w CSS). Prezes zauważył, że idea zgromadzeń donatorów nie wypaliła (ani tu, ani tu), a także udział samorządowców w zarządach szkół był znikomy.

Kolejnym punktem było przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie ruchomości GOBLL w formie aportu do nowopowstałej spółki medycznej (należy zaznaczyć, że nie chodzi o nieruchomości – te pozostają w rękach AP. Zarząd przedstawił swój plan, jak w końcu zacząć otrzymywać dochód z dzierżawienia tych nieruchomości).

Na koniec przedstawiona została proponowana zmiana § 32 statutu AP:

㤠32

1. Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Związku uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Związku, każdy z nich działający wspólnie z drugim członkiem Zarządu lub z Sekretarzem Generalnym Związku.”

Oto wyniki głosowań (wszystkie głosowania były jawne).

Uchwała nr 1 dot. Regulaminu dyscyplinarnego. Przyjęcie regulaminu z autopoprawkami ZAP: 154 ważne głosy, 80 za, 57 przeciw, 17 wstrzymało się. PSP głosowało przeciw.

Uchwała nr 2 dot. regulaminu CSS w Lesznie: 156 ważnych głosów, 110 za, 63 przeciw, 17 wstrzymało się. PSP wstrzymało się.

Uchwała nr 3 dot. regulaminu GSS na Żarze: 147 ważnych głosów, 105 za, 25 przeciw, 17 wstrzymało się. PSP wstrzymało się.

Uchwała nr 4 dot. GOBLL: 156 ważnych głosów, 133 za, 7 przeciw, 16 wstrzymało się. PSP wstrzymało się.

Uchwała nr 5 dot. zmiany § 32 statutu AP: 150 ważnych głosów, 140 za, 3 przeciw, 7 wstrzymało się. PSP głosowało za.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118