Ocena pracy szkół – wyniki ankiety

“Dwa w jednym”, czyli ankieta dla pilotów i szkół.

1. Wstęp dla pilotów i kandydatów.

Piloci-absolwenci wiedzą jak wyglądało ich szkolenie. Dzięki ankiecie mogą sprawdzić, czy wszystkie elementy szkolenia konieczne do samodzielnego latania zostały w czasie kursu odpowiednio przećwiczone, tak aby posiąść odpowiednie umiejętności. Ponieważ szkolenie ma pewne ramy czasowe i finansowe, dlatego  jeśli będziecie chcieli uzyskać pełną ofertę, należy uwzględnić ten fakt. Na przykład nauka alpejki to są trzy dni ćwiczeń na łące w odpowiednich warunkach, tak aby stworzyć podstawy do samodzielnych dalszych ćwiczeń. Nauka przygotowania do lotu i startu klasykiem to też trzy dni nauki. Jak widać nie ma możliwości zrobienia kompletnego szkolenia paralotniowego w tydzień, bo jeśli będziemy chcieli nauczyć się alpejki i klasyka, to nie zdążymy wykonać żadnych lotów.  Za każde z tych dni pracy trzeba zapłacić i dobrze jest mieć świadomość, że poszukiwanie najtańszego kursu może  doprowadzić Was do kupienia usługi, która całkowicie nie spełni Waszych oczekiwań. Dlatego opanowanie wszystkich ćwiczeń praktycznych wymaga odpowiedniego czasu i warunków, a utrwalenie wiedzy teoretycznej w konfrontacji z praktyką może zająć nawet dwa – trzy sezony i dobrze by było w takiej perspektywie widzieć swoje szkolenie paralotniowe. Z lataniem jest taki problem, że dosłownie każdy element szkolenia, nawet najbardziej błachy jeśli zostanie pominięty może stać się przyczyną wypadku. Stąd dobrze jest zdawać sobie sprawę z programu minimum ,który powinniśmy opanować i z tego jak długo powinien on trwać. Taki program został umieszczony w ankiecie i oczywiście wymaga jeszcze doprecyzowania. Jest to prawdopodobnie pierwszy tego typu ogólnodostępny zestaw  wiedzy i umiejętności potrzebnych początkującemu pilotowi, bez których zaczynanie samodzielnego latania jest nierozsądne. Efektami takich nierozsądnych ewentualnych działań zajmują się opracowania i analizy wypadków, co nie było przedmiotem tej ankiety.

Kandydaci na pilotów dzięki ankiecie mogą merytorycznie przygotować się do szkolenia, pytając ,które z wymienionych punktów w niej zawartych zostaną zrealizowane w czasie szkolenia. Jeżeli szkoły, które uzyskały w ankiecie najlepsze oceny zgodzą się na opublikowania swoich nazw, kandydaci na pilotów szukający szkolenia będą mogli wybrać szkołę najlepiej spełniającą ich oczekiwania, a właściciele szkół będą mogli lepiej dostosować ofertę do oczekiwań swoich klientów.

2. Tytułem wstępu dla szkół, czyli lekko naukowo.

Każdy biznes prowadzi się z jakiegoś powodu. Najczęstszym z powodów prowadzenia działalności gospodarczej jest oczywiście aspekt finansowy, który bardzo łatwo można zdefiniować w postaci celów ekonomicznych, jakie działająca firma chce osiągać.

W przypadku biznesu polegającego na szkoleniu pilotów paralotni do lotów samodzielnych, czyli zajęcia w którym poziom nabytych kompetencji i doświadczeń bezpośrednio wpływa na poziom bezpieczeństwa absolwentów, dodatkowo jednym z kluczowych obszarów poza finansowym jest ryzyko. Czyli tak naprawdę jednym z głównych celów poza ekonomicznymi w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej,  powinna być minimalizacja ryzyka na etapie szkolenia, jak również w czasie wykonywania samodzielnych lotów już po uzyskaniu przez pilota stosownych uprawnień. Aby jednak te cele osiągać firma-szkoła  musi prowadzić  wiele różnego rodzaju działań, mierzyć efekty i poprawiać jakość szkolenia.

Realizacja celów ekonomicznych zależy od postępowania nabywców produktów i usług które firma w ramach prowadzonej działalności oferuje. Czyli tak naprawdę wszystkie działania w ramach prowadzonego biznesu powinny wpływać na nabywcę tak, aby chciał produkty lub usługi nabywać. W sumie nic odkrywczego, bo prawdopodobnie każdy o tym wie. Tutaj natychmiast przychodzi do głowy stare porzekadło, rzekłbym nawet truizm –  ‘Klient nasz Pan”.
Oczywiście że najskuteczniej jest oferować takie produkty,usługi których nabywcy potrzebują i poszukują. Aby móc iść za oczekiwaniami (potrzebami) klientów niezbędna jest wiedza w jakim stopniu oferta firmy szkolącej spełnienia je zaspokaja. Posiadając taką  informację można przygotowywać precyzyjnie ofertę, poprawiać jej słabe strony, a wykorzystując mocne  budować dobrą markę i przewagę firmy na rynku.

Aby móc zarządzać skutecznie tego typu zmianami potrzebne jest wiarygodne źródło informacji. Prostą i z powodzeniem stosowaną metodą na pozyskanie informacji jest pytanie o opinię w interesującym firmę obszarze, skierowane do nabywcy, który skorzystał już z jej oferty produktów, usług.  Można przy pomocy ankiety zapytać nabywcę w jakim stopniu spełnione zostały jego oczekiwania, czy było bezpiecznie podczas szkolenia, a jeżeli nie to dlaczego i czy poleciłby firmę kolejnemu nabywcy. Poproszenie absolwenta o wypełnienie ankiety przez szkołę ,którą kończył z uzasadnieniem ,że to ma duże znaczenie dla poprawy jakości i bezpieczeństwa kolejnych szkolonych, zapewni systematyczny zwrot informacji do analizy i wysoką wiarygodność podawanych w ankiecie odpowiedzi.

Analizując indywidualne wyniki takiej ankiety i odnosząc do całej populacji szkół ,które chciałyby uczestniczyć w systematycznym badaniu, tworzy się również pewnego rodzaju benchmarking zewnętrzny. Każda szkoła może dzięki temu ocenić w jakim jest miejscu i w jakim obszarze powinna dokonywać zmian, tak aby szkolić lepiej i bezpieczniej a w efekcie mieć coraz więcej zadowolonych lojalnych absolwentów-klientów.

Obecnie panuje powszechna opinia, że jednym z najsilniejszych powodów dla których klient decyduje się na zakup oferowanych przez dostawcę produktów czy usług jest rekomendacja. W szkoleniu paralotniowym poza ceną na tę rekomendację składają się dwie podstawowe przesłanki, bezpiecznie i dobrze, czyli jest o co walczyć.

3. Pytania ankietowe

W ankiecie zostały zadane pytania, które pogrupowaliśmy na dwa etapy praktyczne. Lista pytań została umieszczona na końcu niniejszego opracowania (****). Jest to podział sztuczny.W całym  okresie badanym taki nie istniał. Dzięki przyporządkowaniu odpowiedzi ankietowanych dotyczących uzyskanych kompetencji w trakcie realizowanego aktualnie  programy szkolenia (Etap I i II)  uzyskujemy porównanie w okresie ponad jednej dekady. Pierwszy etap nie daje jeszcze pilotowi możliwości samodzielnego latania, ale przyjęta praktyka i oferta szkół kazała rozpatrywać każdy z etapów osobno.

Poza tym ankieta zwierała pytania oceniające zrealizowanie programu wykładów pod kątem przekazania przez instruktora jedynie tych informacji teoretycznych, które służą bezpieczeństwu i lataniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dalsze pytania służyły ocenie przez absolwentów wyposażenia szkół i możliwości wszechstronniejszego przeszkolenia pilotów (infrastruktura szkoły,dodatkowe kompetencje). Wyciągając wnioski na podstawie przeprowadzonej ankiety, należy uwzględnić fakt że  upływu czasu, emocji ankietowanych oraz innych okoliczności mogły wpływać na rzetelność odpowiedzi.

4. Liczba zgłoszeń w zależności od roku i miejsca szkolenia, oraz udział pilotów ppg w ankiecie. 

Jak  widać liczba ta mocno spada w miarę cofania się w czasie. Można przypuszczać, że piloci po szkoleniu z czasem rezygnują z latania. Jak widać ten proces  trwa według wykresu jakieś sześć lat, po którym pozostają przy czynnym uprawianiu tego sportu najbardziej zdeterminowani i kochający latanie piloci.

ankieta 6

Dla porównania możemy zauważyć jak  wygląda odsetek  zadeklarowanych przez ankietowanych odbytych szkoleń zagranicznych (kolor zielony). Widać, że krzywa wykruszania się pilotów jest podobna tak jak w przypadku ilości
zgłoszeń wszystkich szkoleń. Warto też zwrócić uwagę na moment w którym pojawiły się szkolenia zagraniczne dla naszych pilotów.

Analizując ilość zgłoszeń można szacować jaki poszczególne szkoły mają udział w rynku.  Na wykresie kołowym kolorem zielonym zaznaczono odsetek zgłoszeń ze szkół zagranicznych. Widać że szkoły te maja widoczny , ale jednak niewielki udział. Pozwala to uporać się z pewnymi mitami dotyczącymi ilościowego zagrożenia dla naszych krajowych,poprzez szkoły zagraniczne i stwierdzić że piloci wolą się szkolić w krajowych.

W ankiecie uzyskanie uprawnień PPG zadeklarowało 30 % pilotów.

5. Ocena przez ankietowanych realizacji minimalnego zakresu szkolenia do samodzielnego latania we wszystkich szkołach łącznie na przestrzeni czasu.

Wykresy przygotowane na podstawie odpowiedzi ankietowych, pokazują wyniki realizacji szkolenia we wszystkich szkołach których ankieta dotyczy *. Ilustrują odpowiedzi na pytania dotyczące szkolenia do I etapu, do II etapu, szkolenia teoretycznego i ocenę infrastruktury szkoły. Warto zwrócić uwagę na zmiany wraz z upływem lat, oraz fakt że po widocznym drastycznym spadku na przełomie 2005/2006 oceny rosną, jednak w tempie mniejszym niż w latach wcześniejszych.

* Na diagramach zestawione zostały odpowiedzi na zapytania ankiety według listy obejmującej badany obszar. Wyniki zostały przedstawione w % (ilość odpowiedzi TAK/ilość zapytań *100%)

6. Porównanie zakresu szkolenia w poszczególnych szkołach.

Na diagramie poniżej przedstawione zostały wyniki indywidualne stopnia realizacji zakresu szkolenia dla poszczególnych szkoł ** w kolejności malejącej ***. Zielonymi słupkami zaznaczono szkoły zagraniczne. Wykresy ukazują realizację punktów   szkolenia należących do etapu pierwszego, do etapu drugiego, elementy infrastruktury szkoły i realizację szkolenia teoretycznego.

Należy zwrócić uwagę, że ankieta ocenia jedynie absolutne minimum konieczne do podjęcia samodzielnego i bezpiecznego latania. W ankiecie nie znalazły się inne również potrzebne elementy ponieważ ich realizacja jest trudna lub wręcz niemożliwa w ramach podstawowego szkolenia. Takimi elementami są na przykład sytuacje, które można bezpiecznie ćwiczyć tylko nad wodą i to z asekuracją.

Ankieta pomija również wiele elementów, szczególnie dotyczących szkolenia teoretycznego, które jednak nie mają wpływu na bezpieczeństwo fizyczne i prawne pilotów.

**   Szkoły oznaczono numerami ze względu na poszanowanie ich dobra. Ujawnienie jej nazwy może  nastąpić za zgodą właściciela szkoły.
*** Na wykresach pominięte zostały wyniki szkół dla których zarejestrowano mniej niż 3 kompletne ankiety.

7. Przykładowe wyniki dwóch szkół pokazujące stopień realizacji zakresu szkolenia do etapu pierwszego, drugiego i szkolenia teoretycznego na przestrzeni czasu.

Każda szkoła wykorzystując systematycznie zbierane  dane ankietowe, może przygotować sobie taki analityczny wykres dla dla każdego elementu szkolenia i na bieżąco mieć informacje jak realizacja tego punktu jest oceniana przez klientów – absolwentów.

Wykres wznoszący opisujący wyniki oraz wysoka pozycją względem pozostałych, to najlepsza rekomendacja szkoły dla kandydatów na pilotów szukających szkolenia na wysokim poziomie dającego kompetencje i maksimum bezpieczeństwa.

Opracowanie wyników może ukazać jeszcze wiele innych zależności korzystnych dla kształtowania obrazu szkolenia, a także ciągłego doskonalenia. Przedstawione wyniki są jedynie najprostszym zestawieniem tych zależności. Opracowanie dla poszczególnych szkół mogą w przyszłości stać się narzędziem doskonalenia wszystkich parametrów funkcjonowania szkoleń, poziomu wyszkolenia i bezpieczeństwa pilotów..

Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu szkoleniu pilot zyskuje:
1. Umiejętności
2. Bezpieczeństwo
3. Przyjemność z latania

Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu szkoleniu szkoła zyskuje:
1. Efekty ekonomiczne
2. Bezpieczeństwo
3. Rekomendacje zadowolonych absolwentów
4. Lojalnych klientów

Mamy nadzieję że czas poświęcony przez absolwentów na wypełnienie ankiety pozwoli na doskonalenie procesu szkolenia, podnoszenie kompetencji przyszłych pilotów, poprawę ich bezpieczeństwa, a właścicielom szkół osiąganie zakładanych celów biznesowych.

Na przygotowanie i opracowanie ankiety kilka dni ze swego życia poświęcili:

Piotr Góźdź
Michał Tworek
Zbigniew Gotkiewicz,

**** Lista pytań z wynikami

Zbigniew Gotkiewicz

Czyli gotek - założyciel PSP, lata od zawsze, startuje w zawodach, testuje skrzydła, uczy latać, ekspert od spraw bezpieczeństwa

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118