Walne Zgromadzenie Członków 2009 r.

Zapraszamy wszystkich Członków i zainteresowanych na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, które odbędzie się w Łodzi Al. Politechniki 3a w sali kinowo-widowiskowej Politechniki Łódzkiej w dniu 1 marca 2009 r. w pierwszym terminie na godz.10:00, w drugim terminie na godz.10:30. Obiekt znajduje się naprzeciw Hali Sportowej.

Sprawozdanie Zarządu przedstawione na Walnym można przeczytać tutaj

psp-sprawozdanie-2009

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Wybór sekretarza zebrania
  4. Wybór komisji skrutacyjnej
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwal
  6. Przyjecie porządku obrad
  7. Sprawozdanie Zarządu
  8. Sprawozdanie finansowe
  9. Dyskusja nad sprawozdaniami
  10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i uchwal w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności za okres 2006-2008, oraz przekazanie nadwyżki bilansowej na fundusz statutowy.
  11. Wybory Prezesa Stowarzyszenia
  12. Wybory Członków Zarządu
  13. Wybory Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego
  14. Ogłoszenie wyników wyborów i przedstawienie nowych władz stowarzyszenia.
  15. Wolne wnioski
  16. Dyskusja nad wnioskami
  17. Przyjecie wniosków do glosowania i glosowanie
  18. Sprawy rożne nie wymagające glosowania
  19. Zamkniecie Zebrania

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

  • email: psp@psp.org.pl

    Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
    ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

    NIP 527 251 23 14
    REGON 140534339
    KRS 0000236118