Zmiany w prawie

Wasze uwagi zostały uwzględnione i poniższy tekst został wysłany do ULC. Wprowadzenie tych zmian umożliwi przejęcie nadzoru przez organizacje społeczne nad poszczególnymi rodzajami sportów lotniczych.

Zmiany w funkcjonowaniu zapisów prawa lotniczego – szkic propozycji
Wprowadzenie Karty Stopnia Wyszkolenia. 

Będzie to uprawnienie do wykonywania lotów na lotniach, paralotniach, motoparalotniach, motolotniach, spadochronach i szybowcach ultralekkich. Będzie ono wydawane przez organizację upoważnioną przez Prezesa ULC. Świadectwa Kwalifikacji będą wymagane na dotychczasowych warunkach do wykonywania zawodu instruktora i dla wykonywania lotów usługowych. Wobec posiadaczy karty wyszkolenia znosi się obowiązek niekaralności. Najniższy stopień karty wyszkolenia będzie wymagał wiedzy i umiejętności wymaganych do IPPI 3 i będzie wystarczający do wykonywania samodzielnych lotów w zakresie, w jakim pilot został przeszkolony. Egzamin i wydanie uprawnień odbywa się w ośrodku, w którym pilot się wyszkolił u szkolącego instruktora. Ewidencja wyszkolonych pilotów będzie prowadzona przez organizację upoważnioną przez Prezesa ULC do prowadzenia nadzoru nad daną dziedziną lotnictwa. Opłaty za wydanie karty stopnia wyszkolenia będą przekazywane do organizacji prowadzącej nadzór, a ich wysokość pozostanie tak jak do tej pory określona przez cennik z rozporządzenia. Szkolenie do wyższych stopni wyszkolenia będzie odbywało się w kolejnych dwóch stopniach odpowiadających zdobyciu umiejętności na poziomie IPPI 4 i IPPI 5, przy czym egzaminowane mają być umiejętności i wiedza pilota bez względu na sposób w jaki ją nabył. Każdy stopień wyszkolenia będzie upoważniał do legalnego latania w zakresie, w jakim pilot został wyszkolony. Same karty IPPI będą wydawane na dotychczasowych zasadach. Oprócz karty stopnia wyszkolenia pilot będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC.

Wymiana dotychczasowych uprawnień na karty wyszkolenia.

Świadectwa kwalifikacji tracą ważność po okresie na jaki zostały wydane, jeśli nie zostały przedłużone. Można dokonać wymiany ŚK na kartę wyszkolenia odpowiadającą stopniowi wyszkolenia IPP3. Byłaby możliwość wymiany ŚK na kartę wyszkolenia odpowiadającą wyższym stopniom w przypadku złożenia egzaminu w ośrodku szkolenia, wykazania się już zdobytymi wyższymi stopniami IPPI, lub wykazania się wcześniej uzyskanymi wyższymi uprawnieniami: Apłn. à IPP4,           B à IPP5.

Wprowadzenie zgłoszenia działalności szkoleniowej.

W miejsce certyfikacji zostanie wprowadzone zgłoszenie działalności szkół w danej specjalności. Taka szkoła do zgłoszenia dołączy uprawnienia instruktorskie w danej dziedzinie, program szkolenia, wykaz sprzętu z ważnym dopuszczeniem do użytkowania. Proces szkolenia można będzie prowadzić jedynie z ważnym ubezpieczeniem  OC, a wszystkie wypadki muszą być zgłaszane do organizacji nadzorującej. Za przestrzeganie zgodności prowadzonej działalności z zasadami i dokumentami zgłoszenia odpowiada osoba zgłaszająca. Warunki zgłoszenia mogą być modyfikowane w trakcie prowadzenia działalności zarówno ze strony ULC, jak i ze strony szkoły. Na przykład przy wystąpieniu rażącego wzrostu wypadków w szkole Prezes ULC może zalecić zmiany w programie szkolenia. Takie zmiany może wnioskować także sama szkoła lub organizacja prowadząca nadzór. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zgłoszonymi dokumentami, a stanem faktycznym Prezes ULC wstrzymuje działalność takiej szkoły. Do kontrolowania będzie uprawniona organizacja nadzorująca.

Szkoła po zgłoszeniu może zacząć szkolić pilotów w zakresie zgłoszenia do kart stopnia wyszkolenia, a także do Świadectw Kwalifikacji zgodnie ze zgłoszonymi programami szkolenia.

Badania lekarskie. 

Proponujemy zlikwidowanie obowiązku badań lekarskich dla wszystkich członków personelu lotniczego zajmujących się paralotniami. Wobec pilotów uprawiających latanie sportowe proponujemy określenie poziomu badań lekarskich do równorzędnego z badaniami dla kandydatów na kierowców wykonywanych jako bezterminowe. Ponieważ każdy posiadacz prawa jazdy musiał przejść takie badania, to posiadanie prawa jazdy byłoby równoznaczne z posiadaniem ważnych badań do sportowego uprawiania paralotniarstwa.

Uznawanie uprawnień zdobytych za granicą.

Proponujemy, aby odbywało się to na dotychczasowych zasadach, czyli piloci wyszkoleni za granicą muszą oprócz swojego zaświadczenia o ukończeniu zagranicznego szkolenia posiadać także kartę IPPI minimum 3, oraz ubezpieczenie OC. Posiadacz takich dokumentów może latać w zakresie, w jakim został wyszkolony.

Uprawnienie i sprzęt

Bez ograniczeń.

Wiedza i umiejętności potrzebne na poszczególnych stopniach:

IPPI 3: Loty przy wietrze do 5 m/s, umiejętność startu, lądowania na ograniczonej płaszczyźnie, wykonywania zakrętów, zakładanie klap, używanie speeda.

Wiedza z zakresu meteorologii, prawa lotniczego, techniki paralotni ze szczególnym uwzględnieniem kontroli stanu technicznego, pierwszej pomocy, sytuacji niebezpiecznych. Pozostałe zagadnienia wiedzy ogólnolotniczej jedynie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Przestrzeń kontrolowana i lotniska: strefy kontrolowane, rejony kontrolowane lotnisk, korytarze powietrzne, kontrola ruchu powietrznego w przelotach przez obszar kontrolowany, VFR/IFR trasy samolotów oczekujących na lądowanie, zasady użytkowania, reguły VFR dla minimalnej widoczności i odległości od chmur.

Przestrzeń niekontrolowana i lotniska niekontrolowane: służby informacyjne, VFR/IFR trasy samolotów oczekujących na lądowanie, zasady użytkowania, reguły VFR dla minimalnej widoczności i odległości od chmur.

Inne przestrzenie: Strefy ograniczone, niebezpieczne i zabronione.

Źródła informacji: mapy ICAO, publikacje, instrukcje, NOTAM, źródła informacji.

Kontrola ruchu powietrznego, serwisy informacyjne, lokalne lotniska i kluby.

IPPI 4 Tak jak w punkcie do wymagań na IPPI 3, łagodne warunki, a dodatkowo:

Minimum nalot 20 godzin

Nalot w termice minimum 5 godzin

Nalot na żaglu minimum 5 godzin.

Umiejętność wykonania naprzemiennych wychyleń poprzecznych w zakresie do 45 stopni od pionu.

IPPI 5  Tak jak w punkcie dotyczącym IPPI 4 i dodatkowo:

Całkowity nalot 50 lotnych godzin.

5 przelotów w różnych noszeniach, minimum 20 km każdy(lot na żaglu i lot wzdłuż tego samego zbocza nie jest uznawany).

Wymagana wiedza m.in.:

Ruch w przestrzeni powietrznej:

a. Przestrzeń kontrolowana, korytarze powietrzne, obszary dla samolotów oczekujących na lądowanie, strefa kontroli i lotnisk.

b. Przestrzeń niekontrolowana: AFI i inne przestrzenie. Niebezpieczne, ograniczone, zabronione i obszary alarmowe.

c. Ruch wojskowy: obszary ćwiczeń, fotografowanie z powietrza.

d. Publikacje rządowe: AIC, AIP, Notam, mapy ICAO.

Wiedza i umiejętności są nabywane pod nadzorem instruktora do pierwszego stopnia wyszkolenia, a do wyższych stopni dopuszcza się możliwość samodzielnego nabywania doświadczenia. Instruktorzy podczas egzaminu sprawdzają zarówno wiedzę jak i umiejętności. Wszelki zapisy w prawie powinny dotyczyć wymaganych wiedzy i umiejętności, natomiast wszelkie zapisy mówiące o wymaganych czasach poświęconych na zdobycie doświadczenia są jedynie orientacyjne i nie można wymagać, aby był to czas potwierdzany przez instruktora. Należy także w związku z tym wykreślić wszelkie zapisy mówiące o czasach trwania szkolenia na poszczególne stopnie wyszkolenia.

Przewozy lotnicze a loty w tandemie.

Wyłączenie z definicji przewozów lotniczych odpłatnych lotów dokonywanych na paralotniach, motolotniach itp.  Latanie niezarobkowe w tandemach bez wymogu posiadania ŚK przy posiadaniu karty wyszkolenia.

Wymagania wiekowe.

Zniesienie dolnej granicy wieku. W przypadku braku pełnoletniości odpowiedzialność ponosi opiekun prawny.

Loty rekreacyjne tandemowe, holowane i z napędem.

Nie przewiduje się zapisów prawnych dotyczących posiadania osobnych uprawnień na te rodzaje lotów. Szkolenia do tych rodzajów lotów będą odbywać się w zgłoszonych ośrodkach szkoleniowych w oparciu o program szkolenia.

Lotnie, spadochrony, ULS.

Zapisy dotyczące w przepisach wykonawczych lotni, spadochronów i ULS muszą uwzględniać specyfikę i dotychczasową praktykę, dlatego potrzebna jest szersza konsultacja przed wprowadzeniem tych zapisów. Częściowo mogą one bazować na propozycjach dotyczących paralotni.

Zbigniew Gotkiewicz

Czyli gotek - założyciel PSP, lata od zawsze, startuje w zawodach, testuje skrzydła, uczy latać, ekspert od spraw bezpieczeństwa

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118