luty 2018

Walne zebranie Członków PSP 2018

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego informuje o zwołaniu Walnego zgromadzenia Członków PSP w dniu 10.03.2018r w Warszawie.

Walne zgromadzenie odbędzie się jak poprzednio w siedzibie Klubu osiedlowego Szafir – budynek Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Dolnośląskiej 3. Wjazd od ul. Elbląskiej.

Pierwszy termin – godzina 11.00

Drugi termin – godzina 11.30

Proponowany przebieg obrad:

1.Otwarcie obrad
2.Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania Członków
3. Przyjęcie Regulaminu Walnych Zebrań Stowarzyszenia
4.Wybór komisji skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu (w tym sprawozdania finansowe za 2015, 2016r) i Komisji Rewizyjnej z działalności za lata 2015 – 2017

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8. „Sprawozdanie na temat działań podjętych w zakresie stref i
żeglugi powietrznej. Przedstawienie najważniejszych zmian w strukturze
Polskiej Przestrzeni Powietrznej i trendów na najbliższą przyszłość” – krótkie warsztaty dla pilotów z przestrzeni powietrznej
9.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
10.Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11.Wolne wnioski
12.Dyskusje
13.Zamknięcie obrad

Premiera filmu „Jeszcze Lecimy” oraz wręczenie rekordu Guinnessa

Szanowne Pilotki,

Szanowni Piloci,

Zapraszamy na premierę filmu dokumentalnego „Jeszcze lecimy…” w reżyserii Mirosława Dembińskiego połączoną z wręczeniem Panu Januszowi Orłowskiemu „Praszczurowi” certyfikatu Rekordu Guinnessa w kategorii najstarszy samodzielny paralotniarz.

Uroczystość odbędzie się 21 lutego 2018 roku o godz. 20.00 w Kinie Kultura (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23).

Miło nam poinformować, iż dzięki wsparciu finansowemu ze strony Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego pokaz w Kinie Kultura odbędzie się bez żadnych dodatkowych opłat za bilety/projekcje.

Będzie to świetna okazja również do przed sezonowego spotkania pilotów, integracji środowiska nie tylko pilotów z Warszawy ale i z całej Polski.

Zachęcamy wszystkich do przybycia na to historyczne wydarzenie, p. Januszowi będzie na pewno bardzo miło iż tyle osób przyjedzie obejrzeć film z nim w roli głównej oraz pogratulować mu ogromnego wyczynu jakiego dokonał.

Z lotniczym pozdrowieniem,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego

Ubezpieczenia na sezon 2018/2019

Zapraszamy do wykupywania ubezpieczeń na sezon 2018/2019. Ubezpieczenia są ważne od 1 marca 2018 do 28 lutego 2019, chyba że wybrane zostały jakieś polisy okresowe (np KL).  Okres obowiązywania jest identyczny dla wszystkich bez względu na datę przystąpienia do ubezpieczenia.

Wszystkie szczegóły w zakładce ubezpieczenia.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

 

Zasady działania LKS Zefir

Szanowni Państwo,

Aby rozwiać pewne wątpliwości i pomówienia w naszą stronę które zamieszczają anonimowe osoby na forach dyskusyjnych pragniemy przekazać szczegółowe informacje co do celu i zasad funkcjonowania powołanego Lotniczego Klubu Sportowego Zefir w formie spółki z o.o.

Szczegółowe cele działalności Klubu są zapisane w Akcie Założycielskim i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (dostępne dla każdego) powołującym Klub „Zefir”, szczegółowe cele działalności statutowej są opisane w statucie/regulaminie Klubu. Klub funkcjonować będzie zgodnie z przepisami prawa handlowego i Ustawy o Sporcie w ramach Związku Sportów Lotniczych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Klubu swoje funkcje pełnią nieodpłatnie, a koszty prowadzenia spółki są takie same jak stowarzyszenia, jedynie co to dokonywanie wpisów w KRS jest odpłatne, nie tak jak w stowarzyszeniach, jednak nie są to aż tak częste i kosztowne czynności.

Głównym celem powołania Klubu w formie prawnej spółki to zmniejszenie kosztów i wydzielenie działalności wyłącznie sportowej od stowarzyszenia, którego członkowie w większości nie biorą udziału w rywalizacji sportowej.

Wiąże się z tym również odpowiedzialność prawna, opisana w Ustawie o sporcie i Kodeksie Cywilnym,  z tego względu Zarząd PSP uznał że nie należy obciążać tym całości stowarzyszenia.

 

Poniżej najważniejsze zapisy w Akcie Założycielskim:

„Spółka jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.). Szczegółowe zasady funkcjonowania Klubu Sportowego określa Statut Klubu Sportowego nadawany i zmieniany na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Celem Spółki jest prowadzenie w ramach Klubu Sportowego działalności sportowej, w tym w szczególności lotniczej oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lotniczych.

Spółka, będzie ona prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu (ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin lotniczych) wśród dzieci i młodzieży, polegającą zwłaszcza na prowadzeniu zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa.

Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz będzie przeznaczała całość dochodu na realizację celów statutowych Klubu Sportowego oraz nie będzie przeznaczać zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe z siedzibą w Warszawie obejmuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i zobowiązuje się je pokryć w całości wkładem pieniężnym.

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:                 93, 12, Z, DZIAŁALNOSC KLUBÓW SPORTOWYCH”

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118