Zasady działania LKS Zefir

Szanowni Państwo,

Aby rozwiać pewne wątpliwości i pomówienia w naszą stronę które zamieszczają anonimowe osoby na forach dyskusyjnych pragniemy przekazać szczegółowe informacje co do celu i zasad funkcjonowania powołanego Lotniczego Klubu Sportowego Zefir w formie spółki z o.o.

Szczegółowe cele działalności Klubu są zapisane w Akcie Założycielskim i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (dostępne dla każdego) powołującym Klub „Zefir”, szczegółowe cele działalności statutowej są opisane w statucie/regulaminie Klubu. Klub funkcjonować będzie zgodnie z przepisami prawa handlowego i Ustawy o Sporcie w ramach Związku Sportów Lotniczych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Klubu swoje funkcje pełnią nieodpłatnie, a koszty prowadzenia spółki są takie same jak stowarzyszenia, jedynie co to dokonywanie wpisów w KRS jest odpłatne, nie tak jak w stowarzyszeniach, jednak nie są to aż tak częste i kosztowne czynności.

Głównym celem powołania Klubu w formie prawnej spółki to zmniejszenie kosztów i wydzielenie działalności wyłącznie sportowej od stowarzyszenia, którego członkowie w większości nie biorą udziału w rywalizacji sportowej.

Wiąże się z tym również odpowiedzialność prawna, opisana w Ustawie o sporcie i Kodeksie Cywilnym,  z tego względu Zarząd PSP uznał że nie należy obciążać tym całości stowarzyszenia.

 

Poniżej najważniejsze zapisy w Akcie Założycielskim:

„Spółka jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.). Szczegółowe zasady funkcjonowania Klubu Sportowego określa Statut Klubu Sportowego nadawany i zmieniany na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Celem Spółki jest prowadzenie w ramach Klubu Sportowego działalności sportowej, w tym w szczególności lotniczej oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lotniczych.

Spółka, będzie ona prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu (ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin lotniczych) wśród dzieci i młodzieży, polegającą zwłaszcza na prowadzeniu zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa.

Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz będzie przeznaczała całość dochodu na realizację celów statutowych Klubu Sportowego oraz nie będzie przeznaczać zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe z siedzibą w Warszawie obejmuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i zobowiązuje się je pokryć w całości wkładem pieniężnym.

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:                 93, 12, Z, DZIAŁALNOSC KLUBÓW SPORTOWYCH”

Paweł Warzybok

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118